Kurdové a Kurdistán
Jazyk
Literatura

Naboženství

Osobnosti
Statistiky

Starší dějinyD O K U M E N T Y

 22. 8. 2005 Zuzana Kalivodová
Slovník česko-kurdský
Slovník ČESKO-KURDSKÝ (nářečí sorání)
CZECH-KURDISH Dictionary (Soranî Dialect)

ZUZANA KALIVODOVÁ, 2005

E-mail: zuzanak.@seznam.cz

Poděkování: Petru Kubálkovi za spolupráci a uveřejnění slovníku na internetu.

Použitá literatura: Dictionnaire français – kurde (Dialecte soranî),
Halkawt Hakim, Gérard Gautier, 1993.

Zde předkládaný Slovník česko-kurdský (nářečí sorání) je dílo zveřejněné v souladu se Zákonem o právu autorském (121/2000 Sb.). Jeho rozmnožování je možné pro vlastní studijní a archivační potřeby (§ 30, § 37, § 38). V rozporu se Zákonem by byla citace díla bez uvedení zdroje (§ 31) a rozšiřování díla bez písemného souhlasu autorky (§ 11, § 12, § 48) nebo pro komerční účely (§ 25, § 40).

Výslovnost:
Kurdským dialektem soranî hovoří většina Kurdů v Iráku a Íránu. V obou těchto zemích se kurdština zapisuje v upraveném arabském písmu.
V tomto slovníku byla k záznamu výslovnosti použita latinská abeceda vytvořená původně pro slovník Kurdish-English Dictionary, Taufiq Wahby a C.J.Edmonds, Oxford, 1966.

V následujícím přehledu jsou uvedeny všechny samohlásky a dále ty souhlásky, které v češtině buď neexistují, nebo se vyslovují odlišně.

Samohlásky:
a = á (výslovnost temnější než v češtině, někdy se blíží až českému ó)
e = a (výslovnost širší než v češtině, takže se často blíží českému e; fakticky odpovídá anglickému širokému přednímu a [æ])
ê = é (výslovnost je oproti češtině více přední a širší)
i = v arabském písmu se nezachycuje; výslovnost je neznělá, podobná neutrálnímu vokálu jako u určitého členu v angličtině (a) nebo francouzštině (le)
î = í (výslovnost je oproti češtině více přední a širší)
o = o (výslovnost užší a delší než v češtině)
ö = ö (vyslovuje se dlouze, jako německé ö či maďarské ő)
u = u (výslovnost užší než v češtině, někdy podobná až krátkému ü)
û = ú (výslovnost užší než v češtině)

Souhlásky:
c = ; v některých oblastech se vyslovuje spíše jako dz
gh = fakticky ráčkované r
ch = č; v některých oblastech se vyslovuje spíše jako c
j = ž (oproti češtině vyslovené s větším zašpulením rtů – téměř jako v ruštině)
q = zadní, hrtanové k (nacvičit výslovnost této hlásky bez jejího reálného poslechu je takřka nemožné; zjednodušeně místo ní lze vyslovovat běžné k)
sh = š (oproti češtině vyslovené s větším zašpulením rtů – téměř jako v ruštině)
w = obouretné v (jako v angličtině)
x = ch (mírně chrčivé)
y = j
´ = apostrofem se značí hrdelní souhláska, hojná v semitských jazycích (v arabštině se nazývá ajn, v hebrejštině ajin); podobá se důrazněji, hrdelně vyslovenému neutrálnímu vokálu (viz výše); v kurdštině se (v rámci tohoto slovníku) vyskytuje ve slovech arabského původu, při jejichž vyslovování není velkým prohřeškem tuto hlásku zcela vypustit

Seznam zkratek:
podst.jm. – podstatné jméno
příd.jm. – přídavné jméno
zájm. – zájmeno
čísl. – číslovka
čísl.řad. – číslovka řadová
slov.vaz. – slovesná vazba
slov.př. – sloveso přechodné
slov.nepř. – sloveso nepřechodné
přísl. – příslovce
předl. – předložka
spoj. – spojka
část. – částice
citosl. – citoslovce

b. – bûn – být, stá(va)t se
bw. – bûnewe – znovu (opakovaně) se stát
k. – kirdin – dělat
kw. – kirdinewe – znovu (opakovaně) dělat

A
spoj. a ey
podst.jm. administrace berêweberayetî
podst.jm. adresa nawnîshan
slov.vaz. adresovat araste
podst.jm. advokát parêser
podst.jm. agent casûs
podst.jm. akta dosye, fayil
příd.jm. aktivní bekar, chalak
spoj. ale belam, axir, ca
podst.jm. alkohol areq, xwardinewe
podst.jm. alkoholik areqxor
podst.jm. ambasáda balyozxane
podst.jm. ambasador balyoz
podst.jm. ampule toqle
podst.jm. anděl perî, firîshte, firîshtey xêr
spoj. ani ne
část. ano belê, a
podst.jm. Arab ´ereb
podst.jm. argument belge
podst.jm. armáda supa, leshkir
podst.jm. asistent yarîder
podst.jm. automobil otomobîl, mashîn
podst.jm. autobus pas
spoj. her ke, ta, taku

B
podst.jm. bahno qur
podst.jm. baklažán bayincan
podst.jm. balíček paket
podst.jm. balkon balkon
podst.jm. banán moz
podst.jm. bandita cerde, chete
podst.jm. banka banq
podst.jm. bar bar
příd.jm. barevný rengawreng
podst.jm. barva reng
podst.jm. barva (k malování, natírání) boyax
podst.jm. báseň helbest
slov.vaz. bavit se (o hře) rabwardin (kmen přítomného času ra…bwêr)
podst.jm. bavlna pemû, loke
příd.jm. bázlivý tirsinok, kiz
slov.vaz. bdít êshik girtin
podst.jm. bědování shîn
přísl. během le mawey, be dirêjayî
podst.jm. beran beran
předl. bez
podst.jm. bezdomovec aware
přísl. bezdůvodně le xora
příd.jm. bezohledný zeq
příd.jm. bezvýznamný bêmana
slov.vaz. běžet rakirdin (kmen přítomného času ra…ke / ra…ka)
podst.jm. bič qamchî
příd.jm. bídný hejar
příd.jm. bílý sipî
slov.vaz. bít lêdan (kmen přítomného času lê…de / lê…da)
podst.jm. blahopřání pîrozbayî
slov.vaz. blahopřát pîrozbayî k.
podst.jm. bláto qur
slov.vaz. bláznit shêt k.
příd.jm. bláznivý shêt, bêmana
podst.jm. blecha espê
podst.jm. blesk biruske, chexmaxe
přísl. blízko tenîsht, nizîk
příd.jm. blízký nizîk
podst.jm. blokáda abloqe
podst.jm. bloudění awareyî
podst.jm. blouznění wirêne
podst.jm. bod xal
příd.jm. bohatý dewlemend
přísl. bohužel bedaxewe
podst.jm. boj xebat, zoranbazî
slov.vaz. bojovat têkoshîn, xebat k. (kmen přítomného času tê…kosh)
podst.jm. bolest azar, êsh, jan
slov.nepř. bolest působit êshandin (kmen přítomného času êshên)
slov.př. bolest mít êshan, jan k. (kmen přítomného času êshê)
podst.jm. bomba bomba
podst.jm. bombardování bombaran
podst.jm. bonbon nuqil
podst.jm. boty (vysoké) cizme
podst.jm. bouřka baran, tofan
podst.jm. brambory petate
slov.př. brát birdin, bawesh pêda k. (kmen přítomného času be / ba)
podst.jm. bratr bira
podst.jm. bratrství birayetî
citosl. bravo aferîn
podst.jm. broskev qox
podst.m. brožura namîlke
příd.jm. brutální dir
podst.jm. brýle chawîlke
přísl. brzy
podst.jm. břeh qeragh, kenar
podst.jm. březen azar
podst.jm. břicho zig, sik
podst.jm. budoucnost dahatû, ayinde
podst.jm. budova saxtiman
podst.jm. Bůh Xwa, Xuda
podst.jm. bunda qemsele
slov.nepř. bydlet jîn (kmen přítomného času jî)
slov.nepř. být bûn, hebûn (kmen přítomného času b; sloveso „je“ jako existenční vazba: přítomný čas heye, minulý čas hebû)

C
podst.jm. cement chemento
podst.jm. cena bayî, qîmet, nirx
podst.jm. centrum barega, binke, melbend
podst.jm. cesta rê, oghir, gesht, larê
podst.jm. cestující rêbwar
podst.jm. cigareta cigere
podst.jm. cikán qerec
podst.jm. cíl amanc, mebest
slov.vaz. cítit hest pê k.
příd.jm. citlivý dil nasik
podst.jm. citrón lîmo
podst.jm. civilizace sharistanêtî
podst.jm. cívka bekre
podst.jm. cizinec bêgane, gherîb
zájm. co chî
slov.př. cucat lêstinewe (kmen přítomného času lês…ewe)
podst.jm. cukr (kostkový) qend
podst.jm. cval ghar
podst.jm. cvičení rahênan
podst.jm. cvrlikání cirîwe

Č
podst.jm. čaj chay
podst.jm. čajovna chayxane
podst.jm. čáp hacî leqleq
podst.jm. čára xet
podst.jm. čas kat, taf, dem, zeman
podst.jm. část besh
podst.jm. Čech chîk
podst.jm. čekání chawerwanî, chawerê
slov.vaz. čekat be tema b.,chaweranî k., charê k.
podst.jm. čepel gözan
podst.jm. čepice shepqe, kilaw
příd.jm. černý resh
příd.jm. čerstvý fênik
podst.jm. červ kirm
podst.jm. červen huzeyran
podst.jm. červenec temûz
příd.jm. červený sûr
podst.jm. Česko Chîkiya
podst.jm. Česká republika Komarî Chîkiya
příd.jm. český chîk
podst.jm. česnek sîr
podst.jm. čest abrû
podst.jm. čeština chîkî
podst.jm. čin kirdewe
podst.jm. činnost chalakî
příd.jm. čirý saf
podst.jm. číslo jimare
slov.př. číst xöndinewe (kmen přítomného času xön…ewe)
příd.jm. čistý pak
podst.jm. článek (novinový) bend
podst.jm. člen endam
podst.jm. člověk însan, zelam, mirow
podst.jm. čtení, četba xöner
čísl. čtrnáct chiwarde, chuwarde
čísl.řad. čtrnáctý chiwardeyem, chuwardeyem
příd.jm. čtvercový chiwargoshe
čísl. čtvrt chiwaryek, charek
čísl. čtyři chiwar, chuwar
čísl. čtyřicet chil

D, Ď
podst.jm. ďábel sheytan
přísl. daleko dûr
podst.jm. dar diyarî
slov.vaz. dařit se awa bûn
slov.př. dát dan (kmen přítomného času de / da)
podst.jm. datle xurma
podst.jm. datlovník darexurma
podst.jm. dědeček bapîr
podst.jm. dědictví mîrat
přísl. definitivně be yekcarî
slov.vaz. děkovat memnûn b.
citosl. děkuji sipas, memnûn
slov.př. dělat kirdin (kmen přítomného času ke / ka)
podst.jm. délka dirêjayî
podst.jm. dělník ´emele
podst.jm. dělostřelectvo top
podst.jm. demokracie dîmokrasî
podst.jm. démon dêw
podst.jm. den roj
přísl. den ze dne roj be roj
čísl.řad. desátý deyem
čísl. deset de
příd.jm. děsící se tirsinok
podst.jm. déšť baran
podst.jm. deštník chetir
podst.jm. detail be dûr u dirêjî
podst.jm. dětství mindalî
čísl. devadesát newed
čísl. devatenáct nozde
čísl.řad. devatenáctý nozdeyem
čísl.řad. devátý noyem
čísl. devět no
podst.jm. diamant elmas
podst.jm. diktátor diktator
podst.jm. díra chal, kun
slov.vaz. diskutovat giftugo k.
podst.jm. dítě mindal
podst.jm. divadlo shano
slov.vaz. dívat se temasha k., seyr k.
slov.vaz. dívat se dozadu awir danewe
podst.jm. dívka kich
příd.jm. dlouhý dirêj, dûr u dirêj
podst.jm. dluh qerz
přísl. dnes îmro
přísl. dnes večer îmshew
podst.jm. dno; na dně bin; lebin
podst.jm. doba werz
podst.jm. dobro chake
konverzační fráze dobrou chuť ´afêt
příd.jm. dobrý bash, chak, xosh
konverzační fráze dobrý den rojbash
konverzační fráze dobrý večer êwarebash
přísl. dobře bash
slov.vaz. dodávat besh k.
podst.jm. dohled, dozor chawdêrî
slov.př. dohonit girtinewe (kmen přítomného času gir…ewe)
podst.jm. dojem chap
slov.vaz. dojít čeho dirust b.
příd.jm. domácí xizmetchî, malî
přísl. do (o času) ta, taku, taweku, heta
přísl. do (o směru) be, le
podst.jm. dopis kaghez, name
slov.vaz. dotýkat se dest lêdan, kar tê k.
přísl. dovnitř lenaw
slov.vaz. dovolit rê dan, molet dan
slov.vaz. dovolovat siza dan
příd.jm. drahý azîz, xoshewîst, giyane
příd.jm. drahý (o ceně) giran
podst.jm. drát (elektrický) wayer
podst.jm. dražba mezat
slov.vaz. dráždit har k.
slov.vaz. dražit mezat k.
podst.jm. drobné baqî
čísl.řad. druhý dûwem
slov.př. držet (do-) girtin (kmen přítomného času gir)
podst.jm. dřevo dar
podst.jm. dřina suxre
podst.jm. duben nîsan
podst.jm. duha pelkêzerîne
podst.jm. duch (psychika) eql
podst.jm. důkaz shayetî, belge
podst.jm. důležitost bayex, giringî
příd.jm. důležitý giring
podst.jm. dům xanû, mal
podst.jm. důsledek encam
podst.jm. duše roh
podst.jm. důvod ho
čísl. dvacet bîst
čísl. dvacet jedna bîst u yek
čísl. dvakrát dûbare
čísl. dvanáct diwanze
čísl. dvě
podst.jm. dvojčata lifane
podst.jm. dvůr tarme, hewsh
podst.jm. dýchání henase
slov.vaz. dýchat henase dan
podst.jm. dýka xencer
podst.jm. džin cin

E
podst.jm. ekonomie abûrî, pashkewt
příd.jm. elegantní keshxe
příd.jm. elektrický karebayî
podst.jm. elektřina kareba
podst.jm. epidemie derd
podst.jm. epocha taf
podst.jm. etapa qonagh
podst.jm. exil gherîbî
podst.jm. expert westa
slov.nepř. explodovat teqînewe (kmen přítomného času teq…ewe)
příd.jm. extremistický tudrew
přísl. extrémně ecgar

F
podst.jm. fantazie xeyal
podst.jm. fantóm tarmayî
podst.jm. fazole fasolya
podst.jm. feudál derebeg
příd.jm. fialový mon
podst.jm. fík hencîr
podst.jm. film filîm
podst.jm. flétna shimshal
podst.jm. forma (vzor) qalib
podst.jm. fotbal toptopên
podst.jm. fotografie wêne
podst.jm. fráze riste

G
podst.jm. gazela ask
slov.nepř. grilovat birjan, birjandin, sûr kw. (kmen přítomného času birjê, birjên)
podst.jm. guvernér hakim

H
podst.jm. had mar
podst.jm. hádka hera, demeqal, nakokî, hera
podst.jm. hadr pero
podst.jm. hanba ´ar, ´eyb
slov.př. házet hawêshtin (kmen přítomného času haw)
podst.jm. hedvábí awrêshim
podst.jm. herec ekter
podst.jm. hlad birsêtî
podst.jm. hladovka man
slov.vaz. hladovku držet man girtin
příd.jm . hladový birsî
podst.jm. hlas deng
podst.jm. hlášení raport
podst.jm. hlava ser
slov.nepř. hledat bedwa geran (kmen přítomného času gerê)
slov.vaz. hlídat ragirtin (kmen přítomného času ra…gr)
slov.vaz. hlídat (co) helgirtin (kmen přítomného času hel…gr)
podst.jm. hloubka qûlayî
podst.jm. hloupost kerêtî
příd.jm. hloupý ker, gêl
příd.jm. hluboký qûl
příd.jm. hlučný qelebaligh
příd.jm. hluchý ker
podst.jm. hmyz zîndewer
podst.jm. hnědˇ qaweyî
příd.jm. hnědý esmer, qaweyî
podst.jm. hněv tûreyî, qîn, riq
slov.vaz. hněvat se riq hestan
slov.vaz. hnít bogen k.
podst.jm. hnízdo hêtane
podst.jm. hodina se´at
přísl. hodně zor
podst.jm. hodnota bayex, qedir, qîmet
příd.jm. hodný chak
příd.jm. hodný (čeho) layik
slov.př. holit tashîn (kmen přítomného času tash)
podst.jm. holubice kotir
podst.jm. hora,horstvo chiya, shax
podst.jm. horečka ta, lerzuta
podst.jm. horko germa
příd.jm. hornatý shaxawî
podst.jm. hořkost talî
příd.jm. hořký tal
podst.jm. host mîwan
podst.jm. hostitel xawen mal
podst.jm. hotel utel
podst.jm. houba qarchik
podst.jm. houba (mycí) esfenc
podst.jm. housle keman, tar
podst.jm. hra yarî
podst.jm. hra (v kostky) tawle
podst.jm. hráč qumarcî
podst.jm. hračka gona
podst.jm. hrad qela
podst.jm. hranice sinûr
slov.vaz. hrát yarî k.
slov.vaz. hrát si keyf k
. slov.vaz. hrát (o peníze) qumar k.
podst.jm. hrdina palewan
podst.jm. hrdlo, hrtan qurig
podst.jm. hrnec mencel
podst.jm. hrob,hrobka qebr, gor
podst.jm. hromada topel
podst.jm. hrot nûk
podst.jm. hrozba hereshe
podst.jm. hrozen tirê
podst.jm. hrst misht
podst.jm. hruď sing
podst.jm. hruška hermê
podst.jm. hřbitov qebristan, goristan
podst.jm. hřeben shane
podst.jm. hřebík bizmar
podst.jm. hřích tawan, xeta
příd.jm. hubený lawaz
slov.vaz. hubnout lawaz bw.
podst.jm. hudba mosîqa
podst.jm. hůl dar, galok
přísl. hůře –tím chish
podst.jm. husa qaz
podst.jm. hvězda estêre
slov.nepř. hýbat se leqanewe (kmen přítomného času leqê…ewe)
podst.jm. hymna sirûd

CH
slov.vaz. chladit se sard bw.
podst.jm. chladno sard, serma
podst.jm. chlapec kur
podst.jm. chléb nan
podst.jm. chování reftar, rewisht, helsukewt
slov.př. chránit parastin (kmen přítomného času parêz)
slov.nepř. chrápat pirxandin (kmen přítomného času pirxên)
slov.vaz. chrochtat bolebol k.
podst.jm. chrt tajî, tancî
podst jm. chřipka helamet
slov.př. chtít wîstin (kmen přítomného času wê)
podst.jm. chudák feqîr, gunah, hejar
podst.jm. chudoba nebûnî, hejarî
podst.jm. chuť tam, zewg
podst.jm. chyba hele, tawan, qunah
slov.př. chybět le cest birdin
příd.jm. chybující xetabar
slov.př. chytat girtinewe (kmen přítomného času gir…ewe)
slov.vaz. chytračit fêl k.

I
podst.jm. idol bit
přísl. ihned yekser, cêbecê, destbecê
podst.jm. informační kancelář ajans
podst jm. infarkt sekte
podst.jm. informace agadarî, xeber, dengubas
slov.vaz. informovat agadar k., xeber pê dan
podst.jm. injekce shirînqe
podst.jm. inkoust merekeb
podst.jm. inteligence bilîmetî, zîrekî
příd.jm. inteligentní têgeyshtî, zîrek, jîr
podst.jm. inženýr endazyar

J
zájm. min
podst.jm. jádro nawik
zájm. jak chon
přísl. jakkoli herchon
přísl. jako wek, weku
podst.jm. jaro behar
podst.jm. jas roshnayî, rûnakî
podst.jm. jasnovidka falchî
příd.jm. jasný diyar, roshin, ashkira
podst.jm. játra cerg
podst.jm. jazyk ziman
podst.jm. jazyk kurdský (zimanî) kurdî
podst.jm. jed jar
čísl. jedenáct yanze
podst.jm. jedináček taqane
podst.jm. jednání kirdar, kirdewe
čísl. jedna yek
podst.jm. jednoduchost sadeyî
příd.jm. jednoduchý sade, asan
podst.jm. jednota yekêtî
podst.jm. jehně berx
příd.jm. jemný shil, nasik, xaw, nerim
podst.jm. jeskyně eshkewt
spoj. jestli axo, eger, ta
spoj. jestliže ne egîna
přísl. ještě hêshta
podst.jm. jezdec siwar
podst.jm. jídlo nan
podst.jm. jih bashûr
příd.jm. jiný tir
slov.př. jíst xiwardin (kmen přítomného času xo / xwa)
přísl. jistě bê guman
podst.jm. jistota dilniyayî
příd.jm. jistý dilniya, bê guman
slov.nepř. jít chûn, hatin, royishtin (kmen přítomného času ch, ê, ro, wa)
podst.jm. jméno naw
podst.jm. jméno přídavné awelnaw
podst.jm. jogurt mast, do

K
podst.jm. kabát palto, chaket, qapût
podst.jm. kačer mirawî
podst.jm. kadeřnictví sertashxane
podst.jm. kadeřník sertash
podst.jm. kalendář salname
podst.jm. kalhoty pantol
podst.jm. kámen berd, chew
podst.jm. kamion kamyon, lorî
podst.jm. kancelář dayere, mekteb
podst.jm. kanec beraz
podst.jm. kanystr bermîl
podst.jm. kapesné rojane
podst.jm. kapesník destesir
podst.jm. kapitál sermaye, maye
podst.jm. kapitalismus sermayedarî
podst.jm. kapsa baxel
podst.jm. karavan karwan
podst.jm. kartáč filche
podst.jm. kartáček filcheydan
slov.vaz. kartáčovat filche lê dan
podst.jm. karta kart
slov.nepř. kašlat kokîn (kmen přítomného času kok)
podst.jm. katastrofa bela, karesat
podst.jm. kaučuk lastîq
podst.jm. káva qawe
podst.jm. kavárna qawexane
podst.jm. kazeta shirît
příd.jm. každodenní, –ně rojane, hemîshe
příd.jm. každoroční, – ně salane
zájm. každý her, heryek, hemû
přísl. kde (je) lekö (ye), herkö, kiwa
přísl. kdy key
přísl. kdysi caran
podst.jm., příd.jm. khaki xakî
podst.jm. kilim (koberec) gilêm
podst.jm. kilogram kîlo
podst.jm. kilometr kîlometir
podst.jm. kino sînema
podst.jm. klec qefes
slov.vaz. klesnout kem bw.
podst.jm. kletba ghezeb, le´net
podst.jm. klíče kilîl
příd.jm . klidný aram, asûde
podst.jm. kluk kur
podst.jm kmen (národ) xel, ´eshret
podst.jm. kniha kitêb
podst.jm. knihovna kitêbxane
podst.jm. knír simêl
podst.jm. knoflík dugme
podst.jm. koberec qalî
podst.jm. kobyla mayin
podst.jm. kočka pishîle
podst.jm. kohout keleshêr
podst.jm. kohoutek tirumpa
podst.jm. kojenec shîrexor
podst.jm. koketování naz
slov.vaz. koketovat naz k.
slov.vaz. koktat ziman gîran
podst.jm. kolaborant cash
podst.jm. koláč kêk
podst.jm. koláč slavnostní kulîche
podst.jm. kolébka bêshke
podst.jm. kolečko qash
podst.jm. kolega hawkar
přísl. kolem dewruber, qeragh, dewrupisht
podst.jm. koleno ejno
zájm. kolik chend
podst.jm. kolo cherx
podst.jm. kolo (jízdní) paskîl
podst.jm. komár mêshûle
příd.jm. kompetentní lêhatû
přísl. kompletně be tewawî
příd.jm. komplikovaný aloz
podst.jm. komunista komonîst
podst.jm. konec axir, diwayî, kotayî, ewper
přísl. konečně axirî, le kotayîda
slov.vaz. kontaktovat peywendî k.
podst.jm. kontraband qachax
podst.jm. kop sheq
slov.vaz. kopat sheq lê dan
podst.jm. Korán Quran
podst.jm. koroptev kew
podst.jm. koruna (královská) tac
podst.jm. kořen rîshe, binc
podst.jm. kost êsqan
podst.jm. košile kiras
podst.jm. koš (odpadkový) zibildan
podst.jm. koště gisk
slov.př. koupit kirîn (kmen přítomného času kir)
podst.jm. kouření dûkel
slov.vaz. kouřit dûkel k.
slov.př. kousat gaz lê girtin, gezîn (kmen přítomného času gez)
podst.jm. kouzlo cadû
podst.jm. kovárna asingerî
podst.jm. kovář asinger
podst.jm. koza bizîn
podst.jm. krabice qutû
podst.jm. krádež dizî
příd.jm. krájející tîj
podst.jm. král pasha, sha
podst.jm. králík kerwêshk
podst.jm. krám dukan
podst.jm. krása ciwanî
přísl. -krát car
příd.jm. krátký kurt, kul
podst.jm. kráva manga
podst.jm. kravata boyinbax
podst.jm. krejčí xeyat
podst.jm. krev xön
podst.jm. krk esto, mil
podst.jm. krocan qel
podst.jm. krok hengaw
předl. kromě ziyatir, bêcge
podst.jm. kruh elqe, bazne
příd.jm. křehký nasik
podst.jm. křesťan gawir
slov.nepř. křičet qîrandin, nerandin, hawar k. (kmen přítomného času qîre, nerên)
podst.jm. křída tebashîr
podst.jm. křídlo bal
podst.jm. křik hawar
zájm. který kam, chî
zájm. kteří (ze všech) kê (herkese)
příd.jm. kudrnatý lûl
podst.jm. kufr bawil, sinûq, canta
podst.jm. kuchař chêshtpaz, chêshtker
podst.jm. kukuřice zurat
příd.jm. kulatý xir
slov.nepř. kulhat shelîn (kmen přítomného času shel)
příd.jm. kulhavý shel
podst.jm. kultura kultûr
podst.jm. kůň esp
podst.jm. kupa topel
podst.jm. kůra tokil
podst.jm. Kurd Kurd
podst.jm. Kurd (ze severního Kurdistánu) Kirmanc
podst.jm. Kurdistán Kurdistan
příd.jm. kurdský kurd
podst.jm kurdština kurdî
podst.jm. kurs ders
podst.jm. kuře mirîshk
podst.jm. kůže pêst
podst.jm. kůže (materiál) cherm
podst.jm. květina gul
podst.jm. květináč guldan
předl. kvůli (komu, čemu0 leber
slov.nepř. kýchat pijmîn (kmen přítomného času pijm)
podst.jm. kyselina tirsh
příd.jm. kyselý tirsh
podst.jm. kytice chepik

L
příd.jm. labužnický zorxor
podst.jm. láhev butîl, qap
příd.jm. lakomý bexîl, rezîl
podst.jm. lampa chira
podst.jm. láska xoshewîstî, dildarî
podst.jm. láska k (z lásky) bo xatirî
podst.jm. laskavost bashî
podst.jm. látka qumash
podst.jm. lavice texte
podst.jm. léčka daw
podst.jm. led sehol
podst.jm. leden kanûnî duwem
podst.jm. ledvina gurchîle
podst.jm. legenda efsane
přísl. lehce be asanî
příd.jm. lehký sûk
podst.jm. lék derman, dawderman
podst.jm. lékárna dermanxane
podst.jm. lékař diktor
podst.jm. lekce wane
podst.jm. leopard piling
podst.jm. lepenka miqeba
podst.jm. lepidlo sirêsh
slov.př. lepit chespandin (kmen přítomného času chespê)
příd.jm. lepší bashtir
podst.jm. les daristan
slov.vaz. lesknout se birîqe danewe
podst.jm. lest saxte, fêl
podst.jm. letadlo teyare, fîroke
podst.jm. letiště fîrokexane
podst.jm. léto hawîn
podst.jm. lev shêr
příd.jm. levý chep
podst.jm. lež diro
slov.vaz. lhát diro k.
podst.jm. lid gel
podst.jm. lidé xelk
podst.jm. lidskost mirowayetî
příd.jm. lidský mirow
slov.vaz. lichotit rahênan, mastaw bo k. (kmen přítomného času ra…ê)
příd.jm. lichý tak
podst.jm. límec yexe
příd.jm. líný temel
podst.jm. lístek bilît
podst.jm. listonoš postechî
podst.jm. listopad tishrînî duwem
podst.jm. list (papíru) pere
podst.jm. list (stromu) gela
podst.jm. liška rêwî
podst.jm. literatura edeb
podst.jm. lítost dax, tobe
slov.vaz. litovat (čeho) peshîman bw., tobe k.
podst.jm. litr lîtr
podst.jm. loď papor
podst.jm. loďka belem
podst.jm. loket anîshk
přísl. loni par
podst.jm. lopata bêl
podst.jm. lopatka bal
podst.jm. lov raw
podst.jm. lovec rawchî
slov.vaz. lovit raw k.
příd.jm. lstivý saxtechî, fêlbaz
podst.jm. lulka darcigere
podst.jm. lžíce kewchik

M
podst.jm. majetek saman
podst.jm. malíř boyaxchî
přísl. málo kem
příd.jm. malý bichkole, bichûk
podst.jm. máma dayk
podst.jm. mandarinka lalengî
podst.jm. manžel mêrd, xêzan, shû
podst.jm. manželka hawser
příd.jm. marnotratný destbilaw
podst.jm. masakr kushtar
podst.jm. máslo kere
podst.jm. maso gosht
podst.jm. maso (mleté) qîme
podst.jm. mast melhem
slov.vaz mást helxeletandin (kmen přítomného času hel…xeletên)
podst.jm. matka nevlastní zirdayk
podst.jm. maturita balinghî
podst.jm. měď mis
podst.jm. medvěd wirch
příd.jm. měkký nasik, xaw, shil
podst.jm. melodie awaz
podst.jm. meloun kalek
slov.př. měnit goran (kmen přítomného času gor)
podst.jm. menšina kemîne
podst.jm. meruňka zerdelû, qeysî
slov.př.,vaz. měřit pêwandin, qeder girtin (kmen přítomného času pêw)
podst.jm. měsíc mang
podst.jm. město shar
podst.jm. město hlavní paytext
podst.jm. mešita mizgewt
podst.jm. míč top, fîshek, gulle
slov.vaz. míchat têkel k.
podst.jm. mikrob mîkrob
podst.jm. milenec dost
čísl. milion milön
příd.jm. milovaný yar
podst.jm. mínění ra
podst.jm. minimum kemtirîn
příd.jm. ministerský wezaret
podst.jm. ministr wezîr
podst.jm. minulost raburdû
podst.jm. minuta deqqe
podst.jm. mír ashtî
podst.jm. míra endaze, qeder
podst.jm. mísa chêsht
podst.jm. místnost hucre
podst.jm. místo cê, cêge, shön
podst.jm. mistr serkar
slov.vaz. mít rád hez lê k.
podst.jm. mladost ciwanî
příd.jm. mladý ciwan, genc
slov.vaz. mlčet wis b.
podst.jm. mléko shîr
podst.jm. mlha tem
podst.jm. mluva zarawe
slov.vaz. mluvit deng k.
podst.jm. mlýn ash
podst.jm. mlynář ashewan
přísl. mnoho zor, êcgar
slov.př. moci twanîn (kmen přítomného času twan)
podst.jm. moč mîz
podst.jm. móda baw
příd.jm. moderní tazebabet
slov.vaz. modlit se du´a k., nöj k.
podst.jm. modlitba du´a, nöj
příd.jm. modrý shîn
podst.jm. moment kat
podst.jm. morálka rewisht, wire
podst.jm. moře derya
podst.jm. most pird
podst.jm. motýl pepûle
příd.jm. moudrý ´aqil
podst.jm. moucha mêsh
podst.jm. mouka ard
podst.jm. mozek mêshk
přísl. možná lewaneye
podst.jm. mrak hewr
podst.jm. mramor mermer
podst.jm. mravenec mêrûle
podst.jm. mrkev gêzer
podst.jm. mrtvola lashe
slov.vaz. mručet bolebol k.
slov.nepř. mrznout bestin (kmen přítomného času best)
slov.vaz. mstít se heq sendinewe
podst.jm. mučedník shehîd
podst.jm. mučení eshkence
podst.jm. mula qatir, hêstir
podst.jm. muzeum muzêxane
zájm. my ême
podst.jm. mýdlo sabûn
slov.vaz. mýlit saxte lê k., fêl lê k.
slov.vaz. mýlit se hele k. slov.vaz. myslet na yad k., bîr kw., lê qûl bw. podst.jm. myš mishk
podst.jm. myšlenka bîr

N
předl. na be
předl. na cestě leser
přísl. na památku be yadî
podst.jm. náboženství ayîn
podst.jm. nacionalismus neteweperistî
podst.jm. nacionalista neteweperist
přísl. nadále îtir
příd.jm. nadaný lêhatû
podst.jm. naděje awat, hîwa, umêd
podst.jm. nádobí hacet, qap u qachax
příd.jm. nadšený dilgerm
příd.jm. nafouknutý awsaw
slov.nepř. nafukovat awsan, estûr b., ba tê k. (kmen přítomného času awsê)
přísl. náhle lepir, le nakaw
přísl. náhodně be rêkewt
přísl. nahoře berz
podst.jm. náhrdelník milwanke
slov.vaz. nahromadit se kobwewe (kmen přítomného času ko…b…ewe)
příd.jm. nahý rût
slov.vaz. nachytat se kewtine dawewe
příd.jm. naivní sade, sawîlke
podst.jm. nájem kirê
slov.vaz. najímat xistine ser kar
slov.vaz. najít peyda k.
podst.jm. náklady mesref
slov.vaz. naklánět se lar bw.
přísl. nakonec le kotayîda, axirî
slov.př. nalézt dozînewe (kmen přítomného času doz…ewe)
slov.př. napadat diwandin, pelamar dan (kmen přítomného času diwên)
podst.jm. napodobení lasayî
slov.vaz. napodobovat chaw lê k., lasayî kw.
přísl. naproti beramber
přísl. napříště taze
podst.jm. náramek bazin
podst.jm. národ netewe
příd.jm. národní netewayetî
podst.jm. nářadí amêr, taqim
podst.jm. nářečí zar
konverzační frázena shledanou xwahfîz
přísl. naschvál be enqest
přísl. násilím be nacharî, be zor
příd.jm. násilný tund u tîj
podst.jm. nástroj amraz
podst.jm. náušnice gware
slov.vaz. navštívit ser lê dan
podst.jm. názor bochûn, ra
část. ne ne
podst.jm. nebe asman
spoj. nebo ya
zájm. něco shitêk
příd.jm. nečestný namerd
příd.jm. nečinný damaw, bêkar
podst.jm. neděle yekshemme
příd.jm. nedospělý herzekar
podst.jm. nedostatek (chyba) ´eyb
příd.jm. nedovolený heram
podst.jm. nehet nînok
podst.jm. nehoda hadîse
příd.jm. nej- here, -tirî
zájm. někdo yekêk
příd.jm. neklidný narehet, har
přísl. několik- rát chendan, hendê - car
podst.jm. nemoc nexoshî
podst.jm. nemocnice xestexane
příd.jm. nemocný nasax, nexosh
příd.jm. němý lal
slov.př. nenávidět riq lê hatinewe
slov.vaz. neodvážit se le rû nehatin
podst.jm. nepoctivost namerdî
příd.jm. nepoctivý napak, namerd
příd.jm. nepohodlný naxosh, narehet
příd.jm. nepokojný narehet, har
slov.vaz. neposlouchat la qise derchûn
příd.jm. nepoužitelný bêsûd
podst.jm. nepříjemnost derdeserî
příd.jm. nepříjemný napesend, naxosh
podst.jm. nepřítel dijmin
příd.jm. nervozní sergerm, pest, tûre
slov.vaz. nervozní být helchûn, pest b., tûre b. (kmen přítomného času hel…ch)
podst.jm. nesmělost sherim
příd.jm. nesmělý shermin
přísl. nespravedlivě be naheq
příd.jm. nespravedlivý zalim, naheq
podst.jm. nespravedlnost ghedir, naheqî
slov.vaz. nést helgirtin (kmen přítomného času hel…gr)
příd.jm. nešetrný zeq
příd.jm. nešťastný bedbext, zebûn, bêchare
podst.jm. neštěstí bedbextî, qur be ser
příd.jm. neúplný natewaw
příd.jm. neutrální bê layen
příd.jm. neužitečný bêxud
příd.jm. nevděčný siple
příd.jm. nevěrný bêwefa
příd.jm. nevinný bêtawan
příd.jm. nevychovaný hetîw
podst.jm. nezaměstnanost bêkarî
příd.jm. nezaměstnaný bêkar
podst.jm. nezávislost serbexoyî
příd.jm. neznalý nexöndewar
zájm. nic hîch
zájm. nic („to nic“) qeynaka
zájm. nikdo hîch
přísl. nikdy qet, heta hetaye
podst.jm. nit dezû
přísl. nízko nizim
podst.jm. noc (dobrou) shew (bash)
přísl. noci (v) shewane
podst.jm. noha pê, qach
příd.jm. normální asayî
podst.jm. nos lût
podst.jm. novina bas, xeber
podst.jm. novinář rojnamenûs
podst.jm. noviny rojname
příd.jm. novorozený sawa
příd.jm. nový taze, nö
podst.jm. nutnost pêwîstî, nacharî
příd.jm. nutný pêwîst
podst.jm. nůž cheqo
podst.jm. nůžky maqest
přísl. nyní êsta

O
podst.jm. obal zerf
podst.jm. obálka zerf
podst.jm. občerstvení seyran
podst.jm. období werz
slov.vaz. obdržet dest kewtin
slov.vaz. obelhat qol birîn
podst.jm. obchod (dobrý) herzan
podst.jm. obchodník bazirgan, beqal
přísl. objektivně babetane
podst.jm. objem kurte
slov.vaz. objevit se derkewtin, diyar b. (kmen přítomného času der…kew)
slov.vaz. obklopit dewr dan
podst.jm. oblast nawche
slov.vaz. obléci se rast bw., leber k.
podst.jm. oblečení cil
slov.vaz. obléhat gol birîn, abloqe dan
podst.jm. oblek qat
slov.vaz. obnovit chak bw., taze kw.
slov.vaz. obracet oči lakirdinewe (kmen přítomného času la ke ewe / la ka ewe)
slov.nepř. obracet se chûnewe (kmen přítomného času ch…ewe)
příd.jm. obratný jîr
slov.nepř. obrodit se zîndû bw., jiyanewe (kmen přítomného času jîne…ewe)
příd.jm. obrovský zebellah
podst.jm. obsah wana
slov.vaz. obsluhovat têkirdin (kmen přítomného času tê…ke)
přísl. obtížně be zehmet
příd.jm. obtížný tal, zehmet, sext
podst.jm. obuv pêlaw
podst.jm. obuv (tradiční kurdská) kilash
slov.vaz. obvinit buxtan k., tawanbar k.
příd.jm. obydlený awedan
podst.jm. obzor aso
podst.jm. oceán oqyanûs
podst.jm. ocel pola
slov.vaz. oceňovat be dil b.
podst.jm. ocet sirke
podst.jm. oči chaw
slov.vaz. ochladit sard kw.
předl. od lem
podst.jm. odborník shareza
slov.vaz. odhalit derxistin (kmen přítomného času der…xe / der…xa)
slov.vaz. odcházet derchûn (kmen přítomného času der…ch)
podst.jm. odchod teqawît
podst.jm. odjezd derchûn
slov.vaz. odkládat diwa xistin
podst.jm. odměna padasht, siza
slov.vaz. odměnit siza dan
slov.př. odnášet birdin (kmen přítomného času be / ba)
slov.vaz. odpočívat paldanewe
podst.jm. odpověď welam
podst.jm. odpovědnost berpirsî, obal
slov.vaz. odpovědný být le estoda b.
slov.vaz. odpovídat welam danewe
slov.př. odstranit rifandin, labirdin, ladan (kmen přítomného času rifên, la be / la ba, la de / la da)
slov.př. odškodnit bijardin (kmen přítomného času bijêr)
slov.vaz. odtáhnout koch k.
podst.jm. odvaha azayetî, zat
slov.vaz., př. odvážit se rû k., wêran (kmen přítomného času wêr)
přísl. odvážně merdane
příd.jm. odvážný aza, bezat, bêbak
podst.jm. oheň agir
podst.jm. ohled le ast
slov.vaz. ohled brát rêz girtin
podst.jm. ohleduplnost rêz
podst.jm. ohniště agirdan
slov.př. oholit tashîn (kmen přítomného času tash)
podst.jm. ohon,ocas kilik
slov.vaz. ohřát gerim kw.
příd.jm ochotný bexizmet
podst.jm. ochrana eman
podst.jm. ochránce hafîz
příd.jm. ochranný hafîz
slov.př. ochraňovat parastin (kmen přítomného času parêz)
přísl. okamžitě cêbecê, destbecê
slov.př. oklamat xeletandin (kmen přítomného času xeletên)
podst.jm. okno pancere
slov.př. okupovat dagîr k. (kmen přítomného času da…gîr)
podst.jm. okurek arû, xeyar, tirozî
podst.jm. oliva zeytûn
slov.vaz. omezit kurt bw.
slov.vaz. omráčit wir k.
příd.jm. omrzelý caris
zájm. on, ona, ono ew
zájm. oni, ony ewan
slov.vaz. onemocnět nexosh kewtin
slov.př. opakovat kirdinewe, dûbare kw. (kmen přítomného času ke…ewe / ka…ewe)
příd.jm. opatrný wishyar
slov.vaz. opékat sûr kw.
podst.jm. operace ´emelyat
slov.vaz. operovat ´emelyat kw.
podst.jm. opice meymûn
podst.jm. opilost serxoshî
příd.jm. opilý serxosh
slov.vaz. oplakávat shîn k.
podst.jm. opora pishtîwan
slov.vaz. opozdit se diwa kewtin
přísl. opravdu be rastî
slov.vaz. opravit chak k., rast kw., bash kw.
podst.jm. optimismus xoshbînî
příd.jm. opuchlý awsaw
slov.vaz.. př. opustit becê hêshtin, dest lê helgirtin, dest lê berdan, waz lê hênan
slov.př. orat cût k.
podst.jm. orba cûtgarî, cût
podst.jm. ordinace ´eyade
slov.vaz. organizovat rêk xistin
slov.vaz. orientovat araste k.
podst.jm. ořech göz
podst.jm. osel ker
podst.jm. oslíček cash
slov.př. oslovovat diwandin (kmen přítomného času diwên)
čísl. osm hesht
čísl. osmdesát heshta
čísl. osmnáct hejde
čísl.řad. osmý heshtem
podst.jm. osoba kes
podst.jm. osten dirk
slov.vaz. ostříhat ser tashîn
podst.jm. osud charenûs, qeder, saman
slov.vaz. osvobodit rizgar k., azad k.
slov.vaz. osvobozen býti rizgar b., azad b.
podst.jm. osvobození rizgarî
příd.jm. ošklivý nashirîn
podst.jm. otázka pirsiyar, mesele
podst.jm. otec bab, bawk, babe
podst.jm. otec nevlastní zirbab
příd.jm. otevřený kirawe
slov.př. otevřít kirdinewe (kmen přítomného času ke…ewe / ka…ewe)
slov.nepř. otevřít se geshanewe (kmen přítomného času geshê)
slov.vaz. otočit badan (kmen přítomného času ba…da)
slov.př. otočit se xulanewe (kmen přítomného času xulê…ewe)
podst.jm. otvor kun
podst.jm ovce mer
podst.jm. ovčák shiwan
podst.jm. oves co
příd.jm. ovládající zal
podst.jm. ovoce mîwa
slov.vaz. oživit zîndu bw.

P
slov.vaz. padat werîn
čísl. padesát penca
podst.jm. pahorek gird
podst.jm. pach bon
podst.jm. palec qamk, pencegewre, espêkuje
podst.jm. památka yad, yadgar
podst.jm. paměť yad
podst.jm. paměti yadasht
podst.jm. pán, pan … kak
podst.jm. pánev tawe
podst.jm. paní xan, xanim
podst.jm. panika pekewtin
podst.jm. papír kaghez
podst.jm. paprsek tîshik
podst.jm. pantofle ne´il
podst.jm. pár cût
podst.jm. pára halim
podst.jm. paragraf birge
část. pardon lêbûrdin
slov.vaz. parkovat ragirtin (kmen přítomného času ra…gr)
podst.jm. partyzán pêshmerga
podst.jm. pas pasaport
podst.jm. past daw
podst.jm. páteř pisht
čísl. patnáct panze
příd.jm. patřící
podst.jm. páv tawis
podst.jm. paže bazû, qol
podst.jm. pecka nawik
podst.jm. pekař nanewa
podst.jm. pekařství nanewaxane
podst.jm. peklo cehennem
příd.jm. pěkný ciwan
podst.jm. pěna kef
podst.jm. peníze pare
příd.jm. penzionovaný xanenishîn
podst.jm. pepř alet, beharat
podst.jm. pero plnicí qelem pandan
podst.jm. pero kuličkové qelem caf
podst.jm. peří per
podst.jm. pes seg
podst.jm. pesimista reshbîn
podst.jm. pěst misht
čísl. pět pênc
podst.j píď bist
podst.jm. pila mishar
podst.jm. píseň goranî, awaz
slov.vaz. pískat fîke lê dan
podst.jm. písmo desuxet
podst.jm. pistácie biste
slov.př. pít xwardinewe (kmen přítomného času xo…ewe / xwa…ewe)
podst.jm. pivo bîre
podst.jm. placka (chlebová) nantîrî
podst.jm. pláč giryan
slov.nepř. plakat giryan (kmen přítomného času girî)
podst.jm. plamen bilêse
podst.jm. plán nexshe
podst.jm. plat mi´ash
slov.vaz. plátkovat qash k.
podst.jm. plavání mele
podst.jm. plavec melewan
slov.vaz. plavat mele k.
slov.vaz. plivat tif lê k.
příd.jm. plnoletý ´azeb
příd.jm. plný pir
podst.jm. plod awleme
podst.jm. plyn gaz
podst.jm. pobyt manewe
přísl. po (o čase) pash, diwa
slov.př. počítat jimardin, hisêb k. (kmen přítomného času jimêr)
podst.jm. počty jimardin
předl. pod jêr, le jêr, lebin
podst.jm. poděkování sipas
slov.vaz. poděsit toqe birdin
slov.vaz. podílet se beshdarî k.
slov.vaz. podívat se chaw pêda xishandin
přísl. podle be görey, be pêy
podst.jm. podloudník qachaxchî
příd.jm. podlý namerd, bêzat
podst.jm. podmínka (za –y) shert,be – merc-ê,be shertê ke
podst.jm. podnebí awhewa,hewa
slov.nepř. podobat se lêchûn,le yek chûn (kmen přítomného času lê…ch)
podst.jm. podpis îmza
slov.vaz. podporovat han dan
podst.jm. podzim payiz
podst.jm. pohádka metel
podst.jm. pohlednice kart
podst.jm. pohoří shax, chiya
slov.př. pohřbít nashtin (kmen přítomného času nêj)
podst.jm. pochybnosti guman, dûdilî
slov.vaz. pochybovat guman lê k.
podst.jm. pojišťovna dilniyayî
slov.vaz. pojmenovat naw nan
přísl. pokaždé herchende
podst.jm. pokladna xezêne
podst.jm. pokoj hucre, jûr
slov.vaz. pokračovat berdewam b.
podst.jm. pokrytec dûrû
přísl. pokud heta
slov.vaz. pokusit se taqîkirdinewe (kmen přítomného času taqî…k…ewe)
podst.jm. pokuta ceza
podst.jm. poledne nîwero
podst.jm. polévka masová awgosht
podst.jm. police taq
podst.jm. policie polîs
podst.jm. polovina nîwe
podst.jm. polštář serîn
slov.vaz. polykat qût dan
přísl. pomalu be espayî, xawexaw
příd.jm. pomalý xaw
příd.jm. pomatený wir
podst.jm. pomeranč pirteqal
slov.vaz. pomlouvat gheybet k.
podst.jm. pomluva gheybet
podst.jm. pomoc komek, yarmetî
část. pomoc! bigene firyam
slov.vaz. pomoci firya kewtin, komek k., yarmetî dan
přísl. pomocí (s) be yarmetî
podst.jm. pomsta tole
podst.jm. pondělí dûshemme
slov.vaz. ponížit se xirap b.
slov.vaz. ponižovat lût shikandin
podst.jm. popelník teplek, jêrcigere
podst.jm. poranění birîn, zam
příd.jm. poražený kiz
slov.vaz. porodit mindal b.
slov.vaz. porouchat se le kar kewtin, pek kw.
podst.jm. pořadí rîz
slov.nepř. posadit se nîshtinewe (kmen přítomného času nîsht…ewe)
podst.jm. poschodí qat
slov.vaz poslat rewane k., nardin (kmen přítomného času nêr)
příd.jm. poslední diwa, raburdû
slov.vaz. poslouchat gö girtin, be qise k.
slov.vaz. pospíchat pele k., xêra k.
podst.jm. postel text
příd.jm. posvátný pîroz
příd.jm. posvěcený terxan
slov.vaz. poškodit xirap k.
podst.jm. pošta postxane
podst.jm. pot areq
přísl. poté emca, pashan, diwa
slov.vaz. potit se areq rishtin, areq k.
slov.vaz. potkat chaw pêda kewtin
podst.jm. potlesk cheple
podst.jm. potok coge, zê
podst.jm. potrava xwardemenî
slov.vaz. potratit lebar chûn
příd.jm. potřebný pêwîst
podst.jm. poušť chol
podst.jm. pouť (do Mekky) hec
podst.jm. pouť (k jinému svatému místu) ziyaret
podst.jm. povídání chenebazî
slov.vaz. povídat chenebazî k.
podst.jm. povídka chîrok
podst.jm. povinnost nacharî, erk
příd.jm. povinný nachar
podst.jm. povolení icaze, molet
slov.vaz. povzbuzovat han dan
přísl. pozdě direng
přísl. později diwayî
přísl. pozítří dûsibey
podst.jm. poznámka têbînî, serinc
podst.jm. poznání ashna
slov.vaz. pozor dávat wirya b., aga lê bûn
příd.jm. pozorný wirya, wishyar
slov.vaz. pozorovat serinc dan
podst.jm. pozvání dawet
slov.vaz. pozvat bang k., dawet k.
slov.vaz. požádat dawa k.
podst.jm. požitkář newsin
podst.jm. práce ish, kar
slov.vaz. pracovat kar k.
podst.jm. pracovna mekteb
podst.jm. prádlo jêr kiras, fanîle
podst.jm. Praha Prag
podst.jm. prach toz
podst.jm. prach střelný barût
podst.jm. prapor ala, beydax
příd.jm. prašný tozawî
podst.jm. pravda rastî
přísl. právě halî hazir, her
podst.jm. pravítko raste
podst.jm. právo maf, yasa, heq
příd.jm. pravý rast
podst.jm. prázdniny tehtîl
příd.jm. prázdný betal, chol
podst.jm. prezident serok
slov.vaz. prchat helatin
předl. pro bo, leber
podst.jm. problém kêshe, bezm, ajawe
zájm. proč leberchî, leserchî
zájm. proč (co) bo (chî)
slov.př. prodávat firoshtin
slov.vaz. prodlužovat dirêj kw.
slov.vaz. prodlužovat se dirêj bw.
podst.jm. produkce berhem
podst.jm. program bername
podst.jm. prohlášení beyan
slov.nepř. procházet se geran (kmen přítomného času gerê)
slov.vaz. proklet být le´net lê bûn
slov.vaz. proklínat le´net lê k.
část. promiňte lêm bibûre
slov.vaz. prominout lêbûrdin (kmen přítomného času lê…bûr)
slov.vaz. pronajmout be kirê dan, be kirê girtin
slov.vaz. propustit le kar dekirdin
podst.jm. prosba tika, du´a
část. prosím be yarmetî to, bê zehmet
podst.jm. prosinec kanûnî yekem
slov.vaz. prosit du´a k., tika lê k.
podst.jm. prospěch deskewt
příd.jm. prostorný firawan
slov.vaz. protestovat narezayî, raperîn (kmen přítomného času ra…per)
přísl. proti dij
spoj. protože chunku
podst.jm. provázek ben, pet
podst.jm. provincie parêzga
slov.vaz. provokovat sher nanewe
podst.jm. prs memik
podst.jm. prst pence
podst.jm. prsten elqe, engustîle
příd.jm. prudký chawqayim
příd.jm. průhledný saf
slov.vaz. průjem mít zig chûn, sik chûn
podst.jm. průkaz nasname
podst.jm. prut rybářský tor
podst.jm. průvodce hawdem
podst.jm. průzkum lêkolînewe
čísl.řad. první yekem
podst.jm. přání arezû, miraz, awat
slov.vaz. přát si arezû k., hez lê k.
podst.jm. přátelství biraderî, dostayetî
předl. před le ber, berdem, le ast
podst.jm. přednáška ders
podst.jm. představitel nöner
slov.vaz. přehnout lûl k.
slov.vaz. přehradit rê girtin
slov.př. přejít perînewe (kmen přítomného času per…ewe)
podst.jm. překážka tegere, kosp
slov.vaz. překládat wergêran (kmen přítomného času wer…gêr)
podst.jm. překladatel wergêr
příd.jm. překvapený sersurmaw
slov.př. přemáhat bezandin (kmen přítomného času bezên)
přísl. přesně dirust, her
příd.jm. přesný wird
slov.vaz. přesvědčit razî k.
slov.př. přeškrtnout sirînewe, kujandinewe (kmen přítomného času sir…ewe, kujên…ewe)
slov.vaz. přetékat helchûn
slov.př. převrátit rijandin (kmen přítomného času rijên)
slov.nepř. převrátit se rijan (kmen přítomného času rijê)
slov.vaz. přibližovat nizîk kw.
slov.vaz. přibližovat se nizîk bw.
podst.jm. příbuzenství xizmayetî
podst.jm. příbuzní kes u kar
podst.jm. příčina maye, ho
příd.jm. příjemný dilgîr
podst.jm. přijetí pêshwazî
slov.nepř. přijít fermûn, geyishtin (kmen přítomného času fermû, ge / ga)
podst.jm. přikrývka lêfe
podst.jm. příležitost firset, boney
přísl. přímo rastewxo
slov.vaz. přinést hênan
slov.vaz. připouštět qibûl k.
příd.jm. připravený amade, hazir
slov.vaz. připravovat amade k., hazir k.
slov.vaz. připuštěn být qibûl b.
podst.jm. příroda sirusht,sirêsh
podst.jm. přísaha sön, qesem
slov.vaz. přísahat qesem xiwardin, sön xiwardin
podst.jm. příslovce awelkirdar
podst.jm. přísloví pendî pêshînan
slov.vaz. přispět mil pêwe nan
příd.jm. příští dahatû, ayinde
podst.jm. přítel birader, dost
podst.jm. přítomnost hazir
příd.jm. přítomný hazir
slov.vaz. přivést na mizinu mal rûxandin
slov.vaz. přizpůsobit rahênan (kmen přítomného času ra…ê)
slov.vaz. přizpůsobit se rahatin (kmen přítomného času ra…ê)
podst.jm. příživník mishexor
slov.př. psát nûsîn (kmen přítomného času nûs)
podst.jm. pšenice genim
podst.jm. pták baldar, balinde, mel
přísl. půl nîw
podst.jm. půlnoc nîweshew
slov.vaz. pustit berdan
podst.jm. puška tifeng
podst.jm. pýcha fîz
příd.jm. pyšný bîtberz, le xo bayî b.
podst.jm. pytel zerf

R
přísl. rád beser chaw
podst.jm. rada amojgarî, encumen, pend
podst.jm. rádio radyo
slov.vaz. radit temê k., amojgarî k.
podst.jm. radnice sharewanî
podst.jm. radost keyf
podst.jm. ráj behest, cennet
podst.jm. rakev tabût, cenaze
podst.jm. rákos qamîsh
podst.jm. rakovina seretan
podst.jm. rám chiwarchêwe
podst.jm. rameno kol
příd.jm. raněný birîndar, zamdar
slov.vaz. ranit birîndar k., zamdar k.
podst.jm. ráno beyanî
podst.jm. rasismus regezperistî
podst.jm. rasista regezperist
podst.jm. razítko mon
podst.jm. reakce bereng
podst.jm. realita wagî
slov.vaz. realizovat becê hênan
podst.jm. republika komar
podst.jm. respekt qedir
slov.vaz. respektovat rêz girtin, qedir girtin
podst.jm. restaurace chêshtxane
podst.jm. revoluce shorish
podst.jm. revolucionář shorishgêr
podst.jm. revolver demanche
podst.jm. revue govar
podst.jm. rodiče xizim
podst.jm. rodina xêzan
podst.jm. roh sûch, kunc, goshe
podst.jm. roh (zvířecí i hudební) shax
podst.jm. rokle shîw
podst.jm. rok; Nový rok sal; Newroz
podst.jm. rolník cutyar
podst.jm. rostlina chandin
podst.jm. rošťák serserî
podst.jm. rouhání kifir
slov.vaz. rouhat se kifir k.
příd.jm. rovný saf, text, rast
slov.př. rozbít shikandin (kmen přítomného času shikên)
slov.nepř. rozbít se shikan (kmen přítomného času shikê)
slov.vaz. rozdělovat dabesh k., bilaw kw.
podst.jm. rozdílnost ciyawazî
slov.př. rozdrtit harîn (kmen přítomného času har)
slov.vaz. rozebrat lêkdanewe (kmen přítomného času lêk de ewe, lêk da ewe)
slov.př. rozemlít harîn (kmen přítomného času har)
slov.vaz. rozhodnout biryar dan, qerar dan
podst.jm. rozhodnutí char, biryar, qerar, encam
podst.jm. rozhovor giftugî, wituwêj
podst.jm. rozinky mêwij
slov.vaz. rozkrájet wird k.
slov.nepř. rozkvést geshanewe (kmen přítomného času geshê)
podst.jm. roznašeč hemal
podst.jm. rozpočet darayî
podst.jm. rozpor nakokî
slov.vaz. rozpoznávat chûne jêr
příd.jm. rozptýlený bilaw
slov.vaz. rozptylovat bilaw kw.
slov.vaz. rozptylovat se bilaw bw.
slov.vaz. rozřešit char k.
slov.vaz. rozsvítit dagîrsandin, roshin kw. (kmen přítomného času da…gîrsên)
slov.vaz. rozsvítit se dagîrsan, roshin bw. (kmen přítomného času da…gîrsê)
slov.vaz. rozšířit firawan kw.
slov.vaz. roztáhnout firawan kw.
slov.vaz. roztahovat ladan (kmen přítomného času la de, la da)
slov.nepř. roztavit twanewe (kmen přítomného času twê…ewe)
slov.př. roztrhnout dirandin (kmen přítomného času dirên)
podst.jm. rozum eql
slov.vaz. rozumět halî b., ser der chûn, têgeyishtin (kmen přítomného času tê…ge, tê…ga)
slov.vaz. rozzlobit ´aciz k.
slov.nepř. rozzlobit se toran (kmen přítomného času tor)
podst.jm. rty lêw
podst.jm. rubáš kitin
příd.jm. ruční dest kird
podst.jm. ruina kelawe
podst.jm. ruka dest
podst.jm. rukavice deskêsh
podst.jm. rukopis desnûs
příd.jm. různý ciya, ciyawaz
příd.jm. růžový pemeyî
podst.jm. rvačka sher
podst.jm. ryba masî
podst.jm. rybník gom
přísl. rychle tund, xêra
podst.jm. rychlost gurc
podst.jm. rýma helamet
podst.jm. rýže birinc

Ř
podst.jm. řada rîz, pile
podst.jm. řasa birjang
podst.jm. řeč zar
podst.jm. ředitel barêweber
podst.jm. ředkvička tûr
podst.jm. řeka chem, rûbar
podst.jm. řepa chewender
podst.jm. řešení char
podst.jm. řetěz zincîr
slov.př. řezat birîn (kmen přítomného času bir)
podst.jm. řeznictví qesabxane
podst.jm. řezník qesab
slov př. říci deng k., witin, fermûn (kmen přítomného času lê, fermû)
přísl. řídce be degmen
příd.jm. řídký degmen
podst.jm. říjen tishrînî yekem
slov.vaz. říkat od srdce leber k.

S
předl. s be, legel, bem
podst.jm. sad bax
podst.jm. salón hol
zájm. sám (já, ty, on) xo
přísl. samotný tenya, tak u tenya
podst.jm. samec nêr
podst.jm. samice
podst.jm. samohláska bizwên
příd.jm. samostatný serbexo
podst.jm. samota tenyayî
podst.jm. samota (ves, osada) awayî
slov.př. sát mijîn (kmen přítomného času mij)
podst.jm. sauna hemam
slov.vaz. sázet se birew k., merc k.
podst.jm. sázka birew
slov.př. sbírat chinî (kmen přítomného času chin)
podst.jm. sbírka poezie dîwan
citosl. sbohem xwahfîzî
příd.jm. sdružený hawbesh
čísl. sedm hewt
čísl. sedmnáct hewde
čísl. sedmdesát hefta
čísl.řad. sedmý hewtem
podst.jm. sekaná qîme
podst.jm. sen xew
podst.jm. seno alîk
podst.jm. sepsání darishtin
podst.jm. série zincîre
slov.vaz. seřadit rîz k.
slov.nepř. sestoupit dabezîn (kmen přítomného času da…bez)
podst.jm. sestra xushk
podst.jm. sešit defter
podst.jm. sever bakûr, jûr
slov.vaz. seznámit nasandin (kmen přítomného času nasên)
podst.jm. shromáždění kobwewe
slov.vaz. shromáždit kokirdinewe, xir kw. (kmen přítomného času ko ke ewe / ko ka ewe)
slov.vaz. shromáždit se kobwewe (kmen přítomného času ko…b…ewe)
podst.jm. schod pilekane
slov.př. schovávat shardinewe, qayim k. (kmen přítomného času shar…ewe)
podst.jm. schůzka qerar
podst.jm. signál nîshane
podst.jm. síla taqet, hêz, zor
přísl. silně tund
příd.jm. silný estûr
podst.jm. sirotek hetîw
podst.jm. sirup serbet
slov.př. sít chandin (kmen přítomného času chên)
podst.jm. situace bar
podst.jm. sjednocení yekêtî
slov.vaz. sjednotit yek xistin
slov.vaz. sjednotit se yek girtin
slov.vaz. skákat teqle dan, helperîn (kmen přítomného času hel…per)
podst.jm. skála berd
slov.vaz. skládat rêk xistin
slov.vaz. skládat se z birîtîye le
slov.nepř. sklánět se chemanewe (kmen přítomného času chemê…ewe)
příd.jm. sklíčený perêshan
podst.jm. sklo cam, shûshe
podst.jm. skok baz
slov.vaz. skonat kochî diwayî k.
podst.jm. skupina tîp, deste
příd.jm. slabý kiz, zebûn
podst.jm. sláma ka
příd.jm. slaný sör
podst.jm. slavík bilbil
slov.vaz. slavit yad k.
podst.jm. slavnost bezm
příd.jm. slavný benawbang
podst.jm. sleva bir
podst.jm. slib belên, qise, shert bê
podst.jm. slon fîl
podst.jm. sloup estûn
podst.jm. Slovák slovak
podst.jm. Slovensko Slovakiya
příd.jm. slovenský slovak
podst.jm. slovenština slovakî
podst.jm. sloveso firman, kirdar
podst.jm. slovo wishe
slov.vaz. složit (hudbu) zibilge (danan) (kmen přítomného času da…nê)
podst.jm. sluha xizmet kar, kareker
podst.jm. slunce xor, roj, hetaw
podst.jm. služba xizmet
slov.př. slyšet bîstin (kmen přítomného času bîst)
slov.př. směňovat giranewe (kmen přítomného času gor…ewe)
podst.jm. smetana qeymax
podst.jm. smetí zibil
podst.jm. smlouva peyman
podst.jm. smlouvání mamale
slov.vaz. smlouvat mamale k.
příd.jm. smolný negbet
podst.jm. smrt mirdin
příd.jm. smrtelný kushinde
podst.jm. smůla negbetî
podst.jm. smutek pirse, xefet
příd.jm. smutný xefetbar
podst.jm. smysl hest, mana
příd.jm. snadný asan
podst.jm snaha teqela
podst.jm. snacha xesû
slov.vaz. snášet ´ezab bînîn, azar chêshtin
podst.jm. snídaně nanî nîwero, qaweltî
slov.vaz. snídat qaweltî k.
podst.jm. sníh befir
slov.vaz. snižovat nizim bw.
podst.jm. sokol baz
podst.jm. solidarita hawkarî
podst.jm. soucit bezeyî
slov.vaz. soucítit dil danewe
podst.jm soud dadga, mehkeme
podst.jm. soudce hakim
slov.vaz. soudit mehkeme k.
příd.jm. souhlasící razî
podst.jm. souhrn puxte
podst.jm. soused dirawsê, hawsê
podst.jm. sousto parû, tîke
slov.nepř. spadnout kewtin (kmen přítomného času kew)
slov.vaz. spáchat gunah k.
podst.jm. spánek xew
slov.nepř. spát xewtin
podst.jm. spodky derpê
podst.jm. spolupracovník hawkar
příd.jm. správný becê, rêk, heq
podst.jm. sprcha dûsh
podst.jm. spropitné bexshish
podst.jm. srdce dil
slov.vaz. srovnat co s čím berawird k.
podst.jm. srpen ab
podst.jm. stádo ran
podst.jm. stah jan
slov.nepř. stáhnout se kishanewe (kmen přítomného času kishê…ewe)
přísl. stále dayme, henûshe
podst.jm. stan dewar, chadir, xêwet
příd.jm. starobylý kon
slov.vaz. startovat xistine kar
příd.jm. starý pîr
podst.jm. stařena pîrejin slov.vaz. stát nore girtin
podst.jm. stát dewlet
příd.jm. statečný merd
podst.jm. stav hal
slov.nepř. stá (va) t se bûn, rûdan (kmen přítomného času b, rû de / rû da)
podst.jm. stavba saxtiman
slov.vaz. stavět dirust k.
podst.jm. stehno ran
slov.nepř. stěhovat gwastinewe, bar k. (kmen přítomného času göz…ewe)
příd.jm. stejný ewto, wa, heman
podst.jm. stín sêber
slov.vaz. stisknout tewqe k.
čísl. sto sed
podst.jm. století sede
podst.jm. stopa asar
čísl. stovky sedan
podst.jm. strach tirs, bak
slov.nepř. strach mít tirsan, toqîn (kmen přítomného času tirs, toq)
slov.př. strach nahánět tirsandin (kmen přítomného času tirsên)
podst.jm. strana ber, perasû, dîw, la
podst.jm. strana (politická) besh, partî
podst.jm. stránka (knihy) lapere
podst.jm. stroj mashîn, mekîne
podst.jm. strom darayî
podst.jm. strop binmîch
přísl. stručně be kurtî
podst.jm. strýc xal, mame
podst.jm. střed nawerast
podst.jm. středa chiwarshemme
podst.jm. střepina birîqe
podst.jm. střevíc kewsh
podst.jm. stříbro zîw
podst.jm. stud abrû, ´ar, ´eyb
podst.jm. studium, studia xöndin
podst.jm. studně bîr
slov.př. studovat xöndin
podst.jm. stůl mêz
čísl.řad. stý sedem
příd.jm. suchý wishk
podst.jm. sukno cherchef
podst.jm. sůl
slov.vaz. sušit wishk kw.
slov.vaz. svádět dil birdin
podst.jm. sval masûlke, demar
podst.jm. svatba zemawend, shayî
podst.jm. svátek aheng, cejin
příd.jm. svatý pîroz
slov.vaz. svědčit shayetî dan
podst.jm. svědectví shayetî
podst.jm. svědek shayet
slov.vaz. svěřit raspardin (kmen přítomného času ra…spêr)
podst.jm. svět cîhan
podst.jm. světlo roshnayî
příd.jm. světlý kal
podst.jm. svíčka mom
podst.jm. svit mangeshew
podst.jm. svoboda azadî
příd.jm. svobodný azad
slov.vaz. svobodný být ber b.
příd.jm. sympatický êstik sûk
podst.jm. sympatizant layengir
podst.jm. synovec biraza
podst.jm. sýr penîr
příd.jm. sytý têr

Š
podst.jm. šafrán zerdecho
podst.jm. šakal cheqel
podst.jm. šál milpêch
podst.jm. šálek cam
podst.jm. šance shans
podts.jm. šavle shimshêr
čísl. šedesát shest
příd.jm. šedý bor
podst.jm. šéf xawen kar
slov.př. šeptat chipandin (kmen přítomného času chipê)
čísl. šest shesh
čísl. šestnáct shanze
čísl.řad. šestnáctý shanzeyem
čísl.řad. šestý sheshem
podst.jm. šílenství wirêne
příd.jm. široký pan
slov.př. šít dirûn (kmen přítomného času drû, ö)
podst.jm. škoda heyf
podst.jm. škola qutabxane, mekteb, hucre
podst.jm. školák qutabî
podst.jm. škorpion dûpishk
slov.př. škrábat xurandin (kmen přítomného času xurên)
příd.jm. špatný xirap
podst.jm. šperk altûn
podst.jm. špička nûk
příd.jm. špinavý pîs, chilkin
podst.jm. špion casûs
podst.jm. špionáž casûsî
příd.jm. šťastný shad, dilshad, xoshhal, bextiyar
slov.nepř. štěkat werîn (kmen přítomného času wer)
podst.jm. štěstí bext, xoshî, shadî
podst.jm. švagrová birajin

T
podst.jm. tabletka heb
přísl. tady lewê
slov.vaz. táhnout rakêshan (kmen přítomného času ra…kêsh)
podst.jm. tajemství nihênî
přísl. tajně be diziyewe,jêr be jêr
přísl. také herwa
zájm. takový, ten filan
podst.jm. talent behre
podst.jm. talíř qap
přísl. tam ewê
slov.vaz. tančit helperîn, sema k. (kmen přítomného času hel…per)
podst.jm. tanec sema, chopî
podst.jm. taška kîse
slov.př. téci rijandin
spoj. tedy kewabû
příd.jm. tekutý shil
podst.jm. tele göreke
podst.jm. telegram biruske
příd.jm. tělnatý qelew
podst.jm. tělo lesh
podst.jm. téma babet
podst.jm. temnota tarîkî
příd.jm. temný tox
příd.jm. tenký nasik, barîk
podst.jm. teplo germa, gerim
podst.jm. teplota piley germa
podst.jm. terén erz
podst.jm. těsto hewîr
slov.vaz. těžit derhênan (kmen přítomného času der…hên)
slov.vaz. těžit z čeho sûd wergirtin
příd.jm těžký qurs
podst.jm. tchán xezûr
podst.jm. ticho aramî, bêdengî
příd.jm. tichý bêdeng, rehet, hêmin, aram
čísl. tisíc; tisíce hezar; hezaran
podst.jm. tiskárna chapxane
slov.vaz. tloustnout qelew b.
příd.jm. tmavý tarîk
zájm. to em
podst.jm. toaleta awdest
slov.př. tolerovat bexshîn, lêburdin (kmen přítomného času lê…bûr)
podst.jm. totožnost nasname
podst.jm. továrna karge
slov.vaz. trápit dil shikandin
podst.jm. tráva giya
slov.vaz. trávit čas rabwardin (kmen přítomného času ra…bwêr)
podst.jm. trávník chîmen
podst.jm. trh bazar
podst.jm. trn dirk
přísl. trochu tozqal, kem, nextê
podst.jm. trouba firin
podst.jm. trubka lûle
podst.jm. trucování man
podst.jm. truhlárna dartashî
podst.jm. truhlář dartash, necar
slov.vaz. trýznit azardan
slov.nepř. třást se lerzîn
čísl.řad. třetí sêyem
čísl. třetina sêyek
čísl. tři
čísl. třicet
podst.jm. třída pol, kilas
čísl. třináct siyanze
čísl.řad. třináctý siyanzem
slov.vaz. třpytit se birîqe danewe
podst.jm. tuberkulóza sîl
příd.jm. tučný chewr
přísl. tudy lêrewe
příd.jm. tuhý xest
podst.jm. turban cemedanî, mishkî
podst.jm. tuřín shelghem
podst.jm. tužka qelem
podst.jm. tvář rû, nawchawan
příd.jm. tvrdohlavý kellereq, sersext
příd.jm. tvrdý sext, req, wishk
zájm. ty to
podst.jm. týden hefte
příd.jm. týdenní heftane
slov.vaz. týkat se čeho sebaret be
podst.jm. tykev kûleke
zájm. tyto emane

U
předl. u la
podst.jm. ubrousek xawlî
podst.jm. ubrus sifre
podst.jm. učeň shagird
příd.jm. učený zana
příd.jm. účinný karîger
podst.jm. učitel mamosta, westa
podst.jm. událost rûdaw
podst.jm. udice tor
podst.jm. údolí dol
slov.vaz. udusit tasandin (kmen přítomného času tasên)
podst.jm. uhel xelûz
podst.jm. úhel goshe, sûch
podst.jm. uhlí zuxal
slov.vaz. uhodit lêdan (kmen přítomného času lê…de / lê…da)
podst.jm. ucho
slov.vaz. ukázat derxistin (kmen přítomného času der…xe / der…xa)
slov.vaz. uklidnit se oqre girtin,nerim bw., aram bw.
slov.př. ukolébat lawanewe (kmen přítomného času la…wên)
podst.jm. ukolébavka laylaye
slov.vaz. ukončit tewaw k.,lêbûnewe (kmen přítomného času lê…de…ewe)
slov.př. ukrást dizin, rût
podst.jm. úkryt pena
slov.vaz. ukrýt se pena k.
slov.nepř. uléhat nustin (kmen přítomného času nu)
podst.jm. ulice cade
podst.jm. úlomek birîqe
slov.př., vaz. uložit xistin, danan (kmen přítomného času xe / xa, da…nê)
podst.jm. umělec hunermend
podst.jm. umění huner
slov.vaz. umírat giyan kêshan
podst.jm. úmysl niyaz
podst.jm. umyvadlo tesht
příd.jm. unavený hîlakî, bêzar, caris
slov.vaz. unavit hîlak k.
podst.jm. unie yekêtî
podst.jm. univerzita zanko
podst.jm. únor shubat
slov.př. uplést chinî
příd.jm. upovídaný chenebaz
podst.jm. uprchlík penaber
přísl. uprostřed cheq
slov.vaz. upřednostňovat be dil b.
příd.jm. upřímný dilsoz
podst.jm. urážka cinêw
příd.jm. určitý dilniya
podst.jm. úroveň pile, rade
slov.vaz. urovnat rêk xistin
podst.jm. úředník fermanber, karmend
podst.jm. úsek (časový) qonagh
podst.jm. úschova ´emar
podst.jm. úsilí teqela, renc
slov.vaz. uskutečnit cebecê b., hatine dî
podst.jm. úsměv bize, zerdexene
slov.vaz. usmířit se asht bw.
slov.vaz. usmířit asht kw.
podst.jm. úspěch serkewtin
slov.vaz. uspět dercûn, serkewtin (kmen přítomného času der…ch, ser…kew)
podst.jm. ústa dem, zar
podst.jm, ústav amojga
slov.nepř. ustoupit kishanewe (kmen přítomného času kishê…ewe)
slov.vaz. usvědčovat be diro xistinewe
slov.vaz. utéci helatin (kmen přítomného času hel…ê)
podst.jm. úterý sêshemme
slov.vaz. utěšovat dil danewe
slov.vaz. utíkat rakirdin, toz k. (kmen přítomného času ra ke / ra ka)
příd.jm. utlačovaný chewsawe
slov.vaz. útočit pelamar dan, hêrish birdin
podst.jm. útok hêrish
slov.př. utopit xinkandin (kmen přítomného času xinkên)
slov.nepř. utopit se xinkan (kmen přítomného času xinkê)
slov.vaz. utrácet mesref k., serif k.
podst.jm. úvěr qerz
slov.vaz. úvěr dělat qerzdan
podst.jm. uveřejnění chapemenî
slov.vaz. uvěznit hepis k., bend k
. příd.jm. úzký barîk, teng
příd.jm. užitečný besûd, sûd
podst.jm. užitek qazanc, kelk

V
předl. v (- tomto) lenaw, le, (- lem)
podst.jm. váhy terazû
slov.vaz. válčit sher k.
podst.jm. válka sher, ceng
slov.vaz. vařit chêsht k.
slov.př. vařit se kulandin (kmen přítomného času kulên)
podst.jm. vášeň harî
podst.jm. vata loke
podst.jm. váza guldan
slov.vaz. vážit si be dil b.
slov.př. vážit (hmotnost) kêshan (kmen přítomného času kêsh)
příd.jm. vážný xeter
podst.jm. včela heng
slov.vaz. vdát se shû k., mêrd k.
podst.jm. vdova bêwejin
podst.jm. vdovec bêwemêrd
podst.jm. věc shit
podst.jm. večer êware, meghrîb
podst.jm. večeře sham
slov.vaz. večeřet sham k.
podst.jm. věda zanist
přísl. vědecky zanistane
příd.jm. vědecký zanistî
slov.př. vědět zanîn (kmen přítomného času zan)
podst.jm. vědomosti deskewt, zanist
podst.jm. vejce hêlke
podst.jm. věk temen, ´umr
podst.jm. velbloud hushtir
příd.jm. velký gewre, zil, mezin
přísl. velmi yekcar
přísl. ven le derewe
podst.jm. venkov ladê
podst.jm. venkovan ladêyî
podst.jm. ventilátor panke, tiruma
podst.jm. vepř beraz
podst.jm. věrnost wefa
příd.jm. věrný wefadar
přísl. veřejně be ashkirayî
podst.jm. veřejnost cemawer
příd.jm. věřící umêdar, hîwadar, awatexwaz
slov.vaz. věřit bawer k.
podst.jm. vesmír dinya
podst.jm. vesnice dê, gund, awayî
slov.vaz. vézt,vést birdine rêwe
podst.jm. věštba fal
slov.vaz. věštit fal girtinewe
podst.jm. větev liq
podst.jm. větřík, vánek kizeba
přísl. většina zorbe
podst.jm. vězeň bendî, zîndanî
podst.jm. vězení bendîxane, zîndan
přísl. vhod, včas derbare
přísl. více než ziyatir, -tir
slov.př. vidět bînîn (kmen přítomného času bîn)
podst.jm. vidlička chingal
podst.jm. víko qepax
příd.jm. vinný tawanbar
podst.jm. víno sherab, bade
podst.jm. víra bawer, birwa
podst.jm. vítězství serkewtin
podst.jm. vítr ba
podst.jm. vitrína camxane
podst.jm. vlak qîtar, shemendefer
podst.jm. vlákno dezû
podst.jm. vlastník xawen
podst.jm. vlasy qij, pirch, mû
slov.vaz. vlhčit terk
příd.jm. vlivný deselatdar
podst.jm. vlk gurg
podst.jm. vnuk kureza
podst.jm. voda aw
podst.jm. voda pramenitá kanî
podst.jm. vodopád tawge
podst.jm. vodotrysk hewz
podst.jm. voják serbaz, ´esker
příd.jm. vojenský ´eskerî
podst.jm. volby helbijardin
slov.vaz. volit deng dan, helbijardin (kmen přítomného času hel…bjêr)
podts.jm. voňavka ´etir
podst.jm. vosa zerdewale
podst.jm. vousy rîsh
podst.jm. vozík erebane
podst.jm. vrabec choleke
slov.nepř. vrátit se geranewe (kmen přítomného času gerê…ewe)
podst.jm. vrchol gird
podst.jm. vrcholek lutke
podst.jm. vrstva qat
podst.jm. vřed dûmel
slov.vaz. vstát rast bw.,helsan (kmen přítomného času hel…s)
zájm. všechno, všichni hemû
podst.jm. vteřina chirke
podst.jm. vtip nukte
podst.jm. vůl ga
příd.jm. vulgární bazarî
podst.jm. vůně bon
podst.jm. vůně do čaje hêl
podst.jm. vůz erebane
podst.jm. výbor komîte, lîjne
podst.jm. výbor ústřední komîtey nawendî
podst.jm. výdaj mesref
podst.jm. vydání,výlohy serif
slov.vaz. vydávat (peníze) serif k.
slov.př. vyhrát birdinewe, serkewtin (kmen přítomného času be ewe / ba ewe, ser.. kew)
podst.jm. východ (světová strana) rojelat
podst.jm. výchova perwerde
slov.vaz. vyjádřit derbirîn, darishtin (kmen přítomného času der…bîr, da…rê)
příd.jm. výjimečný nayab
slov.vaz. vykořenit binbir k.
slov.vaz. vykrást talan k.
podst.jm. výměna alugor
slov.př. vyměnit goran, giranewe, alugor k. (kmen přítomného času gor, gor…ewe)
slov.vaz. vymyslet derhênan (kmen přítomného času der…hên)
podst.jm. výpočet hisêb
slov.nepř. vyprávět geranewe, bas k. (kmen přítomného času gerê…ewe)
slov.vaz. vyprovokovat nanewe (kmen přítomného času nê…ewe)
slov.vaz. vypůjčit si qerz k.
podst.jm. výraz zarawe
podst.jm. výsledek encam
slov.vaz. vysmívat se galte pê k.
příd.jm. vysoký berz
příd.jm. výstřední zeq
podst.jm. výška bala, berzayî
slov.vaz. vytisknout chap k.
slov.vaz. vytvářet dirust k., berhem hênan
slov.vaz. využít firset birdin
podst.jm. výzva bangewaz
slov.př. vyzývat wêran (kmen přítomného času wêr)
přísl. vzácně be degmen
příd.jm. vzácný degmen
slov.vaz. vzbouřit se raperîn (kmen přítomného času ra…per)
slov.vaz. vzbudit bexêw k., xeber kw.
slov.vaz. vzbudit se xeber bw.
podst.jm. vzdálenost dûrî
slov.vaz. vzdalovat dûr xistinewe
slov.vaz. vzdalovat se dûr kewtinewe
příd.jm. vzdělaný xöndewar
slov.vaz. vzdorovat man k.
slov.vaz. vzdychat ax helkêshan
slov.vaz. vzepřít se raperîn (kmen přítomného času ra…per)
slov.př. vzít birdin, firandin, wergirtin (kmen přítomného času be / ba, firê, wer..gir)
podst.jm. vzkříšení qiyamet
slov.nepř. vzletět firîn, bal girtin (kmen přítomného času fir)
podst.jm. vztah peywendî
přísl. ve vztahu be xatirane

Z
předl. za pisht
slov.vaz. zabavit dest be serda girtin, zewt k.
slov.př. zabít kushtin (kmen přítomného času kuj)
předl. zač be
slov.vaz. začít dest pê k.
podst.jm. záda pisht
podst.jm. zadlužení qerzarî
příd.jm. zadlužený qerzar
podst.jm. zahrada baxcha
podst.jm. zahradník baxewan
podst.jm. záhuba zerer, ziyan
slov.vaz. zahubit binbir k.
slov.vaz. zachránit necat b.
podst.jm. zajíc kerwêshk
příd.jm. zakázaný qedeghe
podst.jm. základ binaghe, nax, binchûne
slov.vaz. zakládat damezrandin (kmen přítomného času da…mezrên)
podst.jm. zákon yasa
slov.vaz. zakrýt daposhîn (kmen přítomného času da…posh)
podst.jm. záležitost kar, karubar
podst.jm. zámek qesir, koshk
podst.jm. zámek visací qifil
podst.jm. záměr niyaz
slov.vaz. zametat gisik dan
příd.jm. zamilovaný dildar, ´ashiq
slov.vaz. zamilovat se dil lê chûn
podst.jm. záminka biyanû
slov.vaz. zamknout qifil dan, kilîl dan
příd.jm. zaostalý diwakewtû
podst.jm. západ rojawa
podst.jm. zápach bon
slov.vaz. zapálit gir girtin, agir tê berdan
slov.vaz. zapálit se gir tê berbûn, agir tê berbûn
podst.jm. zápalka shixate
podst.jm. zapalovač chexmâx, cherx
podst.jm. zápis tomar
slov.vaz. zaplatit qerzdanewe
slov.vaz. zapomenout le bîr chûn k.
slov.nepř. zarazit cheqîn (kmen přítomného času cheq)
podst.jm. záře bilêse
podst.jm. září eylûl
slov.vaz. zasloužit si co shayen b.
podst.jm. zasnoubení dezgîran
podst.jm. zásoby azûqe
slov.vaz., př. zastavit dest lê helgirtin, girtin (kmen přítomného času gir)
slov.nepř. zastavit se rawestan, westan (kmen přítomného času ra…west, west)
podst.jm. zástup rîz
podst.jm. zástupce nöner
podst.jm. závada ´eyb
slov.vaz. zavádět wir k.
příd.jm. zavázaný povinností nachar
slov.vaz. zavázat si koho nachar k.
podst.jm. závazek nacharî
podst.jm. závažnost bayex
slov.př. zavést geyandin (kmen přítomného času geyên)
podst.jm. závěť wesêt
slov.vaz. zavinout kifin k.
příd.jm. závistivý bexîl
příd.jm. zavřený daxiraw
slov.vaz. zavřít daxistin, qepat k. (kmen přítomného času da…xe / da…xa)
slov.př. zavřít bestin, qayim k. (kmen přítomného času best)
přísl. zbaběle be namerdî
příd.jm. zbabělý bêzat
podst.jm. zboží (pašované) qachax
podst.jm. zbraň chek
příd.jm. zbrklý wir
podst.jm. zbytek baqî, pashmawe
přísl. zdánlivě be riwalet
slov.př. zdaňovat sepandin (kmen přítomného času sepên)
přísl. zdarma be xorayî, mift
slov.vaz. zdát se diyar b.
přísl. zde lêre, emeta
podst.jm. zdraví tendirustî
příd.jm. zdvořilý beedeb
podst.jm. zedník bena
podst.jm. zeleň chîmen
podst.jm. zelenina (zelená) sewzî
příd.jm. zelený sewz, kal
podst.jm. země wilat
podst.jm. zemědělství kishtukal
podst.jm. země (půda) xak, zewî
slov.nepř. zemřít giyan derchûn, mirdin (kmen přítomného času mir)
slov.vaz. zesnout kochî diwayî
slov.vaz. zestárnout kon b.
slov.vaz. zesvětlat kal bw.
podst.jm. zeť zawa
slov.př. zhasnout kujandinewe (kmen přítomného času kujên…ewe)
podst.jm. zima zistan
přísl. zítra sibeynê
slov.vaz. zívat bawêshk dan
podst.jm. zkáza ziyan
podst.jm. zklamání nakamî
slov.vaz. zkomponovat danan (kmen přítomného času da…nê)
slov.vaz. zkoumat lêkolînewe
podst.jm. zkouška ewe
slov.vaz. zkrátit kurt kw.
slov.vaz. zkusit taqîkirdinewe (kmen přítomného času taqî…ke…ewe)
příd.jm. zkušený dinyadîde
podst.jm. zlatník zeringer
podst.jm. zlato altûn, zer
slov.vaz. zlepšit se chak bw.
podst.jm. zloba dijminayetî
podst.jm. zloděj diz
podst.jm. zlomyslnost xirapî
příd.jm. zlomyslný xirape
příd.jm. zlý dir
podst.jm. zmatek ajawe
slov.vaz. zmaten být ser sûr man
podst.jm. změna goran
podst.jm. zmije ejdîha
podst.jm. zmrzlina bestenî, doldirme
podst.jm. znalec shareza
podst.jm. znalost sharezayî, ashnayî
podst.jm. znamení nishane
podst.jm. znaménko (mateřské) xal, nishane
podst.jm. známka pul
příd.jm. známý nasraw
slov.př. znát nasîn, zanîn (kmen přítomného času nas, zan)
přísl. znenadání le nakaw
slov.vaz. znepokojovat ser xistine ser
slov.vaz. znepokojovat se dil lê dil dan
příd.jm. zničený mal kawil b.
slov.vaz. zničit rûxandin, wêran k., xirap k. (kmen přítomného času rûxên)
podst.jm. zobák denûk
podst.jm. zoufalství naumêdî
příd.jm. zoufalý naumêd
podst.jm. zpěvák goranîbêj
slov.vaz. zpívat goranî witin
slov.vaz. zpozorovat serinc dan
podst.jm. zpráva peyam, mizgênî
podst.jm. způsob cor, cheshn
podst.jm. zrada namerdî
příd.jm. zrádný namerd
podst.jm. zrcadlo awêne
podst.jm. zrno dan, tozqal
podst.jm. zřícenina wêrane
slov.nepř. zřítit se rûxan, wêran b. (kmen přítomného času rûxê)
podst.jm. ztráta zerer
slov.vaz. ztratit le dest chûn, zerer k., ziyan k., win k.
slov.vaz. ztratit odvahu kol dan
slov.vaz. ztratit se win b.
slov.vaz. ztratit vše mal wêran b.
podst.jm. zub dan
slov.nepř. zůstat man, manewe
slov.vaz. zúžit kurt bw.
slov.vaz. zvednout berz kw.
podst.jm. zvíře ajel
přísl. zvláště tenanet
příd.jm. zvláštní taybetî, seyr
slov.nepř. zvonit zeng lê dan
slov.nepř. zvracet rishanewe (kmen přítomného času rishê…ewe)
podst.jm. zvuk deng
podst.jm. zvyk (kurdský) ´adet (kurdewarî)

Ž
podst.jm. žába boq
podst.jm. žádost daxwazî, dawa
podst.jm. žaludek zig
podst.jm. zár bilêse
příd.jm. žárlivý bexîl
podst.jm. žárovka gilop
podst.jm. žebrák siwalker, feqîr
podst.jm. žebrota siwal
podst.jm. žebřík peyje
podst.jm. žehlení utukarî
podst.jm. železo asin
podst.jm. žena jin, afret
slov.vaz. ženit se jin xiwastin, hênan
podst.jm. žertování galte
slov.vaz. žertovat galte k.
podst.jm. židle eskemîl, kursî
příd.jm. žijící zîndû
slov.nepř. žít jîn (kmen přítomného času jî)
podst.jm. život jîn, jiyan, giyan
podst.jm. život a smrt man u neman
příd.jm. živý zîndû
podst.jm. žízeň tînûyetî
příd.jm. žíznivý tînû
příd.jm. žlutý zerd
slov.př. žvýkat cûn (kmen přítomného času cû)

zuzanak.@seznam.cz


webhosting, webdesign a publikační systém TOOLKIT:
- obsahový redaktor: Petr Kubálek (kurdistan@centrum.cz)
Zpět na hlavní stránku