Kurdové a Kurdistán
Jazyk
Literatura

Naboženství

Osobnosti
Statistiky

Starší dějinyZ P R A V O D A J S T V Í

 9. 3. 2004 Petr Kubálek
 Co říká o Kurdech dočasná irácká ústava
Včera podepsalo 25 členů irácké Vládní rady tzv. Zákon o správě iráckého státu v přechodném období (arabsky Kánún idárat ad-daula al-irákíja fi-l-fatra al-intikálíja), který je fakticky dočasnou ústavou pro Irák. Kurdů, kteří představují čtvrtinu irácké populace, se výslovně týkají paragrafy 9 (úřední jazyky), 46 (soudní systém), 53 (administrativní rozdělení) a 54 (Regionální vláda Kurdistánu) přijatého dokumentu. Mnozí mediální komentátoři si v souvislosti s Kurdy všímají paragrafu 61 (referendum o budoucí ústavě Iráku), který vykládají jako ustanovení šité na míru Kurdům.

Stěžejní význam má paragraf 4, který zakotvil Kurdy dlouho požadované federální uspořádání Iráku. Přesto Zákon uvádí, zřejmě s ohledem na již znatelné znepokojení některých sousedů Iráku z kurdských požadavků, že toto federální uspořádání „se zakládá na geografických a historických danostech, nikoli na původu, rase, národnostní a národní příslušnosti nebo náboženském vyznání“.

Paragrafy iráckého Přechodného správního zákona, které se týkají Kurdů:

Paragraf 4
Systém vlády v Iráku je republikánský, federální, demokratický a pluralitní. Moc se dělí mezi federální vládu a regionální vlády, provincie, oblastní a místní správy. Federativní systém se zakládá na geografických a historických danostech, nikoli na původu, rase, národnostní a národní příslušnosti nebo náboženském vyznání.

Paragraf 9
Arabština a kurdština jsou úřední jazyky Iráku. Iráčané budou mít zaručeno právo na to, aby jejich děti na půdě státních vzdělávacích institucí v souladu s učebními osnovami získávaly vzdělání ve svém mateřském jazyce, jako je turkmenština, syrština či arménština, nebo v jakémkoli dalším jazyce na půdě soukromých vzdělávacích institucí. Rozsah pojmu „oficiální jazyk“ a způsob uplatňování tohoto paragrafu bude definován zákonem a bude zahrnovat:
1) vydávání oficiálního tisku v obou jazycích;
2) projevy a vyjádření v oficiálním prostředí, jako je Národní shromáždění, Rada ministrů, soudy a oficiální konference, v jednom z obou jazyků;
3) schvalování a zveřejňování oficiálních dokumentů a oficiální korespondence v obou jazycích;
4) zřizování škol, které budou vyučovat v obou jazycích v souladu s učebními osnovami;
5) používání obou jazyků v jakémkoli dalším prostředí (jako na bankovkách, pasech a známkách) na principu rovnosti;
6) používání obou jazyků ve federálních institucích a agenturách v Regionu Kurdistán.

Paragraf 46
a) Federální soudní aparát bude zahrnovat soudy, které existují mimo Region Kurdistán, včetně soudů první instance, dále Ústřední trestní soud Iráku, odvolací soudy a Kasační soud, který bude soudem poslední instance ve všech případech kromě těch, jež definuje paragraf 44 tohoto Zákona. Další federální soudy mohou být ustaveny zákonem. Soudce pro tyto soudy bude jmenovat Vyšší justiční rada. Tento Zákon trvá na potřebné kvalifikaci pro výkon povolání soudce, jak je definována zákonem.
b) Rozhodnutí oblastních a místních soudů, včetně soudů v Regionu Kurdistán, budou konečná, mohou však být podrobena revizi ze strany federálního soudního aparátu, pokud by byly v rozporu s tímto Zákonem nebo kterýmkoli federálním zákonem. Postup takové revize bude definován zákonem.

Paragraf 53
a) Regionální vláda Kurdistánu je uznána jako oficiální vláda území, která byla touto vládou spravována ke dni 19.března 2003 v provinciích Duhók, Arbíl, as-Sulajmáníja, Dijálá a Najnawá. Termín „Regionální vláda Kurdistánu“ označuje Národní shromáždění Kurdistánu, Radu ministrů Kurdistánu a oblastní soudní orgány v Regionu Kurdistán.
b) Hranice 18 provincií zůstanou během přechodného období beze změn.
c) Jakékoli uskupení 3 nebo více provincií mimo Region Kurdistán, s výjimkou Bagdádu a Karkúku, má právo vytvářet společné regiony. Mechanismus vytváření takových regionů může navrhnout Prozatímní vláda Iráku a musí pak být předložen k projednání zvolenému Národnímu shromáždění, aby ho zahrnulo do zákona. Kromě schválení Národním shromážděním musí být jakákoli legislativa navrhující vytvoření určitého regionu schválena v referendu obyvatelstvem příslušných provincií.
d) Tento Zákon zaručuje administrativní, kulturní a politická práva Turkmenům, Chaldo-Asyřanům a všem dalším občanům.

Paragraf 54
a) Regionální vláda Kurdistánu bude v průběhu přechodného období nadále vykonávat své současné pravomoci s výjimkou těch témat, která spadají do výhradní kompetence federální vlády, jak je specifikuje tento Zákon. Financování výkonu těchto pravomocí bude poskytovat federální vláda v souladu se současnou praxí a s paragrafem 25, odstavcem e) tohoto Zákona. Regionální vláda Kurdistánu si podrží kontrolu nad policejními sbory a vnitřní bezpečností a bude mít právo vybírat daně a poplatky na území Regionu Kurdistán.
b) S ohledem na uplatňování federálních zákonů v Regionu Kurdistán je dovoleno, aby Národní shromáždění Kurdistánu upravovalo platnost jakéhokoli federálního zákona pro Region Kurdistán, a to pouze v těch otázkách, kterých se netýkají paragraf 25 a paragraf 43, odstavec d) tohoto Zákona a které spadají do výhradní kompetence federální vlády.

Paragraf 61
a) Národní shromáždění sepíše návrh trvalé ústavy nejpozději 15.srpna 2005.
b) Návrh trvalé ústavy bude předložen iráckému lidu ke schválení ve všeobecném referendu, které se uskuteční nejpozději 15.října 2005. V období před referendem bude návrh ústavy zveřejněn a široce distribuován, aby se podpořil vznik veřejné debaty mezi lidmi o této ústavě.
c) Všeobecné referendum bude úspěšné a navržená ústava bude přijata tehdy, jestliže ji přijme většina voličů v Iráku a jestliže ji nezamítnou dvě třetiny voličů ve 3 nebo více provinciích.
d) Pokud bude v referendu schválena trvalá ústava, pak se nejpozději do 15.prosince 2005 uskuteční volby a z nich vzešlá nová vláda nastoupí do úřadu nejpozději 31.prosince 2005.
e) Pokud referendum zamítne návrh trvalé ústavy, Národní shromáždění bude rozpuštěno. Volby do nového Národního shromáždění se uskuteční nejpozději 15.prosince 2005. Nové Národní shromáždění a nová Irácká přechodná vláda se pak ujmou funkcí nejpozději 31.prosince 2005 a budou se nadále řídit tímto Zákonem. Může dojít ke změně ve stanovení krajních časových termínů pro přípravu nového návrhu ústavy, aby byla umožněna příprava nového návrhu ústavy během maximálně jednoho roku. Nové Národní shromáždění bude pověřeno sepsáním nového návrhu ústavy.
f) V případě nutnosti se může předseda Národního shromáždění, ve shodě s hlasy většiny jeho členů, nejpozději 1.srpna 2005 obrátit na Prezidentskou radu s tím, že je nutné žádat o dodatečný čas pro sepsání návrhu ústavy. Prezidentská rada pak posune termín k sepsání návrhu ústavy o 6 měsíců. Tento termín již nemůže být znovu prodloužen.
g) Pokud Národní shromáždění nesestaví návrh trvalé ústavy do 15.srpna 2005 a nepožádá o posunutí termínu ve smyslu paragrafu 61, odstavce d), budou uplatněna ustanovení paragrafu 61, odstavce e).


webhosting, webdesign a publikační systém TOOLKIT:
- obsahový redaktor: Petr Kubálek (kurdistan@centrum.cz)
Zpět na hlavní stránku