Kurdové a Kurdistán
Jazyk
Literatura

Naboženství

Osobnosti
Statistiky

Starší dějinyZ P R A V O D A J S T V Í

 12. 5. 2005 Projekt za lidská práva Kurdů
 Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že soud s Öcalanem byl nespravedlivý
Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku dnes rozhodl, že zadržení zakladatele kurdské strany PKK Abdullaha Öcalana a soudní proces s ním porušilo několik bodů Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, kterou se Turecká republika zavázala dodržovat. Tribunál, jehož členkou byla i slovenská soudkyně Viera Strážnická, vyzval Turecko k opakování procesu. Podobného přelíčení se loni dostalo čtyřem kurdským politikům v Turecku, a to dokonce dvakrát: při prvním opakování soudu byly potvrzeny jejich původní vysoké rozsudky, podruhé však byli propuštěni.

Öcalanovým případem se štrasburský soud zabýval již v březnu 2003 a nyní se k němu znovu vrátil po několika odročeních.

Případ sledovala londýnská nevládní organizace Projekt pro lidská práva Kurdů (Kurdish Human Rights Project), která k vynesení dnešního rozsudku vydala následující tiskovou zprávu:

Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že soud s Öcalanem byl nespravedlivý

Právníci zabývající se lidskými právy přivítali dnešní rozhodnutí Nejvyššího tribunálu Evropského soudu pro lidská práva, podle něhož vyneseném rozsudku smrti nad Abdullahem Öcalanem byl porušen zákaz nehumánního a ponižujícího zacházení. Rozhodnutí zvyšuje pravděpodobnost, že se Öcalanovi dostane práva na přelíčení, které by vyrovnalo nedostatky původního procesu, v němž byl Öcalan odsouzen k trestu smrti, později sníženém na doživotí. Öcalan je od roku 1999 držen v samovazbě jako jediný vězeň na ostrově İmralı.

S ohledem na důležitost případu Nejvyšší tribunál přijal výjimečný krok a doporučil turecké vládě konkrétní opatření, která by jí pomohla bezezbytku uplatnit ustanovení soudu. Evropský soud pro lidská práva prohlásil, že v souvislosti s podobnými případy, které v Turecku projednávaly státní bezpečnostní soudy, je v zásadě nejvhodnější formou nápravy poskytnout stěžovateli možnost okamžitého přelíčení, jestliže o to sám požádá. Rada Evropy bude sledovat jakékoli případné nedostatky v uplatňování výnosu Evropského soudu pro lidská práva tak, aby Öcalan byl ochráněn před dalším porušením svých lidských práv a základních svobod.

Výnos, který dnes ráno oznámil Nejvyšší tribunál Evropského soudu pro lidská práva, potvrzuje dřívější rozsudek z 18.března 2003, podle něhož se trest od nynějška musí posuzovat jako „nepřijatelný způsob trestu“, který „již nemůže mít místo v demokratické společnosti“. Soud se usnesl, že již samotný rozsudek smrti vynesený nad Öcalanem vůči němu představuje nehumánní zacházení. Soud rovněž konstatoval, že podle článku 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod došlo v několika ohledech k porušení práva na spravedlivý proces. Dále soud shledal, že podle článku 5 téže Úmluvy bylo porušeno Öcalanovo právo na svobodu a bezpečnost, neboť délka jeho vazby před začátkem soudu a fakt, že mu v Turecku nebyla poskytnuta možnost odvolat se proti zadržení, jsou porušením odstavců 3 a 4 článku 5.

Protože případ otevřel řadu témat obecné závažnosti a důležitých otázek týkajících se výkladu Úmluvy, požádali zástupce stěžovatele i Turecké republiky, aby byl případ postoupen Nejvyššímu tribunálu Evropského soudu pro lidská práva.

To, jak se Turecko postaví k uplatnění výnosu Evropského soudu pro lidská práva, mnozí považují za zkoušku jeho připravenosti respektovat zásadu obecného uplatňování lidských práv a základních svobod vůči všem jeho občanům, bez ohledu na národnostní nebo politické zařazení. Tato připravenost bude klíčová pro aspirace Turecka na členství v Evropské unii.

Mark Muller, advokát zastupující Abdullaha Öcalana, prohlásil:

„Tento případ je jeden z nejvýznamnějších, jaké se kdy projednávaly před Evropským soudem pro lidská práva. Vzhledem k potenciálně značnému dosahu tohoto případu naléhavě očekáváme od mezinárodního společenství, že bude monitorovat míru, do níž Turecko uplatní verdikt soudu. Rozsudek zejména představuje šanci, jak přiznat spravedlnost i jednomu zapomenutému národu, a může být základem pro budoucí smíření mezi Kurdy a Turky.“


webhosting, webdesign a publikační systém TOOLKIT:
- obsahový redaktor: Petr Kubálek (kurdistan@centrum.cz)
Zpět na hlavní stránku